49 χρόνια πρίν… 24.VII.1960

1' 39" χρόνος ανάγνωσης

ΚΟΓΚΟ: Λονδίνον, 23. – Ο πρωθυπουργός τού Κογκό κ. Λουμούμπα μεταβαίνων εις Ν. Υόρκην θα παραμείνη ενταύθα σήμερον επί πεντάωρον και ίσως συναντηθή με Βρεταννούς υπουργούς. Εις τήν πρωτεύουσαν τής Γκάνα όπου έφθασε χθες, ο πρόεδος κ. Νκρούμαχ προσεπάθησε να πείση τόν κ. Λουμούμπα όπως ματαιώση τό ταξίδιόν του εις Ην. Πολιτείας, αλλά ο Κογκολέζος ηγέτης εδήλωσεν ότι τούτο είναι αναγκαίον διότι πρόκειται να συζητήση τά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα τής χώρας του μετά αντιπροσώπων τών ασιατοαφρικανικών χωρών, όπως και τόν ενδεχόμενον σχηματισμόν «Ηνωμένων Πολιτειών τής Αφρικής».

Εις τό Λονδίνον ο κ. Λουμούμπα εζήτησε τήν ανάκλησιν τού εν Κογκό Βέλγου πρεσβευτού ως υπευθύνου τών ταραχών. Κατά τηλεγραφήματα εκ Λεοπολντβίλ, βελγικά στρατεύματα ήρχισαν σήμερον εγκαταλείποντα τήν πρωτεύουσαν τού Κογκό, ενώ ο ιθαγενής πληθυσμός εξεδήλωνε παντοιοτρόπως τήν χαράν του. Οι Βέλγοι στρατιώται αποσύρονται εις τάς εν Κογκό βάσεις των. Οι Βέλγοι απεχώρησαν επίσης από τόν λιμένα τού Μπόμα, οπόθεν έχουν αναχωρήσει όλοι οι λευκοί κάτοικοι και τό ήμισυ τών ιθαγενών. Αι δυνάμεις τού ΟΗΕ παρέλαβον τήν πόλιν και εκλήθησαν Βέλγοι μηχανικοί διά να κινήσουν τάς εγκαταστάσεις τού λιμένος.

Εν τώ μεταξύ, συμφώνως προς εκπρόσωπον τού ΟΗΕ, οι Βέλγοι στρατιωτικοί διοικηταί συνηντήθησαν με τόν βοηθόν γενικόν γραμματέα τού Ο.Η.Ε. δρα Μπαντς «διά να συνεννοηθούν μετ’ αυτού εν σχέσει με τήν λήψιν συγκεκριμένων μέτρων προς ολοκλήρωσιν τής αποχωρήσεως τών βελγικών δυνάμεων».

Κατά δήλωσιν εκπροσώπου τών δυνάμεων τού ΟΗΕ, οι Βέλγοι στρατιώται πρέπει να αποσυρθούν πλήρως εκ Λεοπολντβίλ εις τάς βάσεις των μέχρι τής 17.00 ώρας Γκρήνουϊτς τής σήμερον.

Σημειωτέον ότι αι δυνάμεις τού Ο.Η.Ε., αι οποίαι επεκτείνονται ολοnέν και περισσότερον εις τό εσωτερικόν τού Κογκό, επροχώρησαν σήμερον εις Λούλουαμπουργκ, όπου εγκατεστάθησαν τυνησιακά στρατεύματα. Η στρατιωτική κατάστασις εις τήν πόλιν αυτήν είναι εισέτι συγκεχυμένη, συμφώνως δε προς τάς τελευταίας πληροφορίας, οι Βέλγοι αλεξιπτωτισταί κατείχον τό αεροδρόμιον, τής υπολοίπου πόλεως, κατεχομένης υπό τών Κογκολέζων.

Χθες τήν νύκτα συνεχίσθη δραστηρίως η αναχώρησις τών Βέλγων εκ τής επαρχίας Κιβού. Παρά τόν διατεθέντα σημαντικόν αριθμόν αεροπλάνων, ο εις Μπουκαβού γενικός πρόξενος τού Βελγίου λαμβάνει συνεχώς εκκλήσεις διά τόν επαναπατρισμόν γυναικοπαίδων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT