ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 6.IX.1960

Η ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛΛ: Παρίσιοι, 5. – Εις τάς μετά τόσου ενδιαφέροντος αναμενομένας ανακοινώσεις του προς τόν Τύπον, ο Πρόεδρος Ντε Γκωλλ, διέγραψε τάς μεγάλας γραμμάς τής εξωτερικής πολιτικής τής Γαλλίας. Επεδίωξε να δώση κυρίως τόν τόνον τής ισχύος τής χώρας του. «Αι απειλαί, είπε, δεν κλονίζουν ούτε εκφοβίζουν τήν Γαλλίαν. Οπωσδήποτε, όμως, έναντι αυτών ο δυτικός κόσμος οφείλει να επιδείξη ενότητα». Τά κύρια σημεία τών ανακοινώσεων τού Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας είναι: α) Εζήτησεν αναθεώρησιν τής συμφωνίας τού Ν.Α.Τ.Ο. εις τρόπον ώστε η συνεργασία μεταξύ τών χωρών τού συνασπισμού να στηρίζεται επί εθνικής βάσεως. Τούτο, είπε, δεν σημαίνει ότι θα χωρισθώμεν, διότι ουδέποτε ο Ν.Α.Τ.Ο. ήτο τόσον όσον σήμερον αναγκαίος εις τόν ελεύθερον κόσμον. β) Απέκρουσε πάσαν επέμβασιν τού Ο.Η.Ε. εις τό Αλγερινόν, δεχόμενος διαπραγματεύσεις προς επίλυσιν τού ζητήματος με βάσιν ότι η Αλγερία θα παραμείνη συνδεδεμένη με τήν Γαλλίαν. Αι συνομιλίαι ημπορούν να διεξαχθούν μόνον όταν παύση τό εγχειρίδιον να έχη τόν λόγον. γ) Προέτεινε δημοψήφισμα διά τήν ενοποίησιν τής Δυτικής Ευρώπη και ίδρυσιν Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δ) Διέγραψε τάς προϋποθέσεις υπό τάς οποίας θα ηδύνατο να πραγματοποιηθή «είδος τι υφέσεως» μεταξύ Ανατολής και Δύσεως.

ΚΟΓΚΟ: Λονδίνον, 5. – Απροόπτως σήμερον τήν εσπέραν ο σιωπηλός πρόεδρος τής Δημοκρατίας τού Κογκό κ. Ζοζέφ Καζαβούμπου, εδήλωσεν από ραδιοφώνου ότι εξεδίωξεν από τήν πρωθυπουργίαν τόν κ. Πάτρις Λουμούμπα και ανέλαβεν εις χείρας του τήν διοίκησιν τών ενόπλων δυνάμεων τής χώρας του καταβάλλων απέλπιδα προσπάθειαν όπως ανακόψη τήν πορείαν τού Κογκό προς τόν όλεθρον. Εις απάντησιν ο πρωθυπουργός κ. Λουμούμπα είπεν ότι η δήλωσις τού κ. Καζαβούμπου είναι άκυρος και απαράδεκτος, ότι εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργός και ότι αντιθέτως ο κ. Καζαβούμπου έπαυσε να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας τού Κογκό, διότι επρόδωσε τήν υπόθεσίν του. Η διαμάχη μεταξύ τών δύο ηγετών τού Κογκό, αγνώστου μέχρι τής στιγμής εκβάσεως, σημειούται τήν στιγμήν ακριβώς κατά τήν οποίαν ετοιμάζεται η κατάληψις τής Κατάγκα και συνεχίζονται αι συγκρούσεις εις τήν επαρχίαν Καζάϊ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός τών Βρυξελλών ανήγγειλε τάς εξελίξεις εις τό Κογκό, λέγων ότι ο πρόεδρος Καζαβούμπου απελύθη εκ τής θέσεώς του από τόν πρωθυπουργόν κ. Λουμούμπα. Η δήλωσις τού τελευταίου εγένετο μίαν ώραν μετά τήν πρώτην αναγγελίαν εκ μέρους τού κ. Καζαβούμπου.