ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8.IX.1960

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ: Με αισθήματα βαθείας συγκινήσεως, εθνικής υπερηφανείας και ανυποκρίτου ενθουσιασμού, ο ελληνικός λαός υπεδέχθη το απόγευμα χθες την είδησιν περί τής λαμπράς πρώτης νίκης τού Διαδόχου Κωνσταντίνου εις τους ιστιοπλοϊκούς αγώνας τής 17ης Ολυμπιάδος που διεξήχθησαν εις τον κόλπον τής Νεαπόλεως. Χάρις εις την νίκην αυτήν, έπειτα από 48 έτη, όταν ο Τσικλητήρας κατέλαβε την πρώτην θέσιν εις το άλμα εις μήκος άνευ φοράς εις τους Ολυμπιακούς τής Στοκχόλμης το 1912 η Ελλάς κερδίζει πάλιν χρυσούν ολυμπιακόν μετάλλιον. Ο Διάδοχος (μαζί με το πλήρωμά του, το οποίο απετέλουν οι Γεώργιος Ζαΐμης και Οδυσσεύς Εσκιτζόγλου) διηγωνίσθη προς 27 κατά το πλείστον διακεκριμένους ιστιοπλόους ισαρίθμων χωρών εις το σκάφος τής κατηγορίας «Ντράγκον» και μετά μίαν σειράν επτά, εκτάκτως σκληρών αγώνων, επέτυχε πραγματικόν θρίαμβον επιβληθείς όλων τών ανταγωνιστών του.

Εξαιρετικώς συγκινημένος και καταπονημένος ο Διάδοχος περιωρίσθη εις τάς εξής συντόμους δηλώσεις: «Σήμερον επραγματοποιήσαμεν μίαν όχι πολύ ταχείαν κούρσαν, αλλά βασικός σκοπός μας ήτο να διαφυλάξωμεν την πρώτην θέσιν μας εις την γενικήν βαθμολογίαν. Η χαρά μου υπήρξε μεγίστη, όταν, ολίγον προ τού τερματισμού, απέκτησα την βεβαιότητα ότι η Ελλάς θα ανεκηρύσσετο ολυμπιονίκις».

Ο Έλλην Διάδοχος μετά επίπονον προσπάθειαν επτά ημερών, κατά τάς οποίας αντιμετώπισε τούς καλύτερους ιστιοπλόους τού κόσμου απέσπασε την πρώτην ολυμπιακήν νίκην, η οποία αποτελεί μίαν από τάς μεγαλυτέρας κατακτήσεις που εσημείωσε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός. Η επιτυχία τού Διαδόχου έχει τεραστίαν αξίαν, διότι ο πολυήμερος αγών του μεταξύ τών αγωνιστών εις τον κόλπον τής Νεαπόλεως υπήρξε δύσκολος και τραχύς, διεξαγόμενος συχνά υπό αντιξόους καιρικάς συνθήκας αι οποίαι καθίστων δυσχερεστέραν την θέσιν τών αντιπάλων. Παρά ταύτα όμως και παρά το γεγονός ότι οι αντίπαλοι του Διαδόχου Κωνσταντίνου διεκρίνοντο διά την μακράν των πείραν, το ελληνικόν «Ντράγκον», ο «Νηρεύς» εστάθη καθ’ όλας αυτάς τάς ημέρας εις την πρώτην γραμμήν τού αγωνιστικού ενδιαφέροντος και απετέλει απειλήν τών κυρίων διεκδικητών τών τριών μεταλλίων τής ιστιοπλοϊκής Ολυμπιάδος.