ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17.IX.1960

ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ: Λονδίνον, 16. – Κατά τόν εις Βόννην ανταποκριτήν τού «Ημερησίου Ταχυδρόμου», κ. Κέννεθ ʼμες, κύμα πανικού διέτρεξε χθες ολόκληρον τήν Δυτικήν Γερμανίαν και κυρίως τάς μεθοριακάς προς τήν Ανατολικήν Γερμανίαν πόλεις, κατόπιν εκπομπής τών γερμανικών ραδιοσταθμών, οι οποίοι μετέδωσαν ότι υπάρχει κομμουνιστικόν σχέδιον περί κεραυνοβόλου πολέμου.

Ευθύς ως εκυκλοφόρησαν αι φήμαι περί δήθεν ενάρξεως τής εισβολής, τά καταστήματα επολιορκήθησαν κυριολεκτικά από οικοκυράς, αι οποίαι έσπευσαν να εφοδιασθούν με παντός είδους τρόφιμα. Παντός είδους αυτοκίνητα έκαμαν ουράς προ τών πρατηρίων βενζίνης διά να εξασφαλίσουν αποθέματα. Αι εφημερίδες και οι ραδιοσταθμοί κατεκλύζοντο από τηλεφωνήματα πανικοβλήτων ανθρώπων, οι οποίοι εζήτουν να πληροφορηθούν τάς τελευταίας εξελίξεις.

Τελικώς, απεδείχθη ότι επρόκειτο περί παρεξηγήσεως η οποία είχεν ως αφορμήν ανακοίνωσιν τού εκπροσώπου τής Κυβερνήσεως τής Βόννης, η οποία ανέφερεν ότι υπήρχον ανησυχαστικαί ενδείξεις περί προπαρασκευής κεραυνοβόλου πολέμου εκ μέρους τού εξ 90.000 ανδρών λαϊκού στρατού της Ανατολικής Γερμανίας. Η πληροφορία αυτή προήρχετο, ως γνωστόν, εκ μέρους του φυγάδος κομμουνιστού λοχαγού Μαλικόφσκυ, υπηρετούντος εις τόν στρατόν τής Αν. Γερμανίας, ο οποίος αρχικώς είχε καταφύγει εις τό Δυτικόν Βερολίνον. Αι ανακοινώσεις όμως τού Μαλικόφσκι περί πολεμικού σχεδίου τής Ανατολικής Γερμανίας εδημοσιεύθησαν εν εκτάσει υπό τού παγκοσμίου Τύπου.

Κατά τόν εις Βόννην αφ’ ετέρου, ανταποκριτήν τών «Τάιμς», υπήρχον και προγενεστέρως πληροφορίαι περί σχεδίου εισβολής τής Ανατολικής Γερμανίας, αλλ’ αύται επεβεβαιώθησαν ήδη εκ τών καταθέσεων τού λοχαγού Μαλικόφσκυ, ο οποίος εκ τών στοιχείων, τά οποία προσεκόμισεν, απέδειξεν ότι τά αρχικά αμυντικά σχέδια τού στρατού τής Ανατολικής Γερμανίας μετεβλήθησαν εις επιθετικά. Προσετίθετο, ότι αι σχετικαί αποφάσεις ελήφθησαν κατά τήν παρελθούσαν ʼνοιξιν. Αι δυτικο-γερμανικαί υπηρεσίαι κατασκοπείας τό υπωπτεύοντο από μακρού και ήδη ζητούν όπως η Μπούντεσβερ λάβη όλα τά μέτρα προς αντιμετώπισιν τής νέας καταστάσεως.

Ο αντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως τής Βόννης, ο οποίος διά λόγους ασφαλείας, ως γνωστόν, δεν παρουσίασε τόν Μαλικόφσκυ, επέδειξε φωτογραφίας του εν στολή και με έγγραφα και προκηρύξεις, που ως ελέχθη, εκόμισεν ο ίδιος. Αι προκηρύξεις προωρίζοντο διά διανομήν μεταξύ τού πληθυσμού, όταν θα επραγματοποιείτο η εισβολή!.. Εις μίαν εξ αυτών ανεφέρετο: «Γερμανοί αδελφοί! Η εποχή τού Αντενάουερ ετερματίσθη. Μη πέσετε και σεις μαζύ με αυτόν!».