ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18.IX.1960

ΚΟΓΚΟ – ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ: Λονδίνον, 17. – Η Ρωσία υπέστη σήμερον διπλήν ταπεινωτικήν ήτταν εις τό ζήτημα τού Κογκό. Εις τήν Αφρικήν ηναγκάσθη να αποσύρη αυτή και η Τσεχοσλοβακία τήν διπλωματικήν αντιπροσωπείαν της και η δίμηνος προσπάθειά της όπως θέση υπό τον έλεγχόν της τήν καρδίαν τής Αφρικής και τα μεταλλεία ουρανίου απέτυχε παταγωδώς. Ο συνταγματάρχης Μομπούτου διέκοψε τήν ρωσικήν προσπάθειαν, τουλάχιστον πρός το παρόν, και ο κίνδυνος να συρθή το νέον ανεξάρτητον έθνος εις τήν ρωσικήν τροχιάν εξέλιπεν. Εις τήν αποτυχίαν αυτήν συνετέλεσε και η άδοξος πτώσις και εξαφάνισις τού κ. Λουμούμπα, ο οποίος είχε προσπαθήσει να λάβη ρωσικήν βοήθειαν από αεροπλάνα και αυτοκίνητα διά να επιβληθή εις τάς επαρχίας Καζαΐ και Κατάγκα, αι οποίαι απεσχίσθησαν από τήν κεντρικήν Κυβέρνησιν. Διά τήν εξαφάνισιν τού κ. Λουμούμπα υπάρχουν αντιφατικαί πληροφορίαι και αι διδόμεναι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικαί. Εκυκλοφόρησαν μάλιστα και φήμαι περί θανάτου του. Εις τα Ηνωμένα ΄Εθνη το ζήτημα του Κογκό απετέλεσε τήν αιτίαν νέας ήττης τής Ρωσίας όταν το Συμβούλιον Ασφαλείας απέρριψε τήν ρωσικήν πρότασιν περί αποδοκιμασίας τού κ. Χάμερσκελντ. Η Ρωσία πάλιν προέβαλε το βέτο κατά τήν έγκρισιν τής αμερικανικής προτάσεως και ούτω το Συμβούλιον Ασφαλείας εζήτησε τήν σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως τού Ο.Η.Ε., η οποία εκλήθη διά τήν 7ην μ.μ. τής σήμερον, τοπικήν ώραν, διά να λάβη αποφάσεις διά τήν κατάστασιν εις το Κογκό.

Αι σημεριναί εκ Λεοπολντβίλ πληροφορίαι ομιλούν περί μυστηριώδους εξαφανίσεως τού παυθέντος πρωθυπουργού τού Κογκό κ. Λουμούμπα. Η εξαφάνισις αυτή είναι τόσον πλήρης και είναι τόσον αντίθετος με τήν ενεργητικότητα και τόν πληθωρισμόν ζωηρότητος, τόν οποίον εδείκνυεν ο Κογκολέζος πρωθυπουργός, ώστε να κυκλοφορήσουν εις τήν πρωτεύουσαν φήμαι ότι είναι νεκρός. Επιβεβαίωσις τών φημών αυτών επίσημος δεν υπάρχει και αντιθέτως εκπρόσωπος τής πρεσβείας τής Γκάνα εβεβαίωσεν ότι ούτος διαμένει «κάπου εις τήν Λεοπολντβίλ», όπου μετέβη σήμερον τήν πρωίαν προστατευόμενος υπό ανδρών τής Γκάνα, τής Γουϊνέας και τού Μαρόκου. Κατά τινα πληροφορίαν, ο κ. Λουμούμπα μετά τήν εσπέραν τής Παρασκευής διέφυγεν από τήν οικίαν του πρίν εμφανισθούν οι στρατιώται οι οποίοι συνέλαβον τούς βοηθούς του.