ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 31.I.1961

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ: Ουασιγκτών, 30. – Ο κ. Τζών Κέννεντυ εισήλθε σήμερον εις τό Κογκρέσσον, όχι πλέον ως απλούν μέλος αυτού, αλλά ως Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών διά ν’ αναγνώση ενώπιον τών εις κοινήν συνεδρίασιν συνελθόντων εις τό Καπιτώλιον δύο νομοθετικών Σωμάτων, τό διάγγελμά του, τό οποίον αποτελεί τάς προγραμματικάς δηλώσεις τής Κυβερνήσεώς του.

Τό διάγγελμα, η ανάγνωσις τού οποίου διήρκεσε 45΄ λεπτά διαιρείται εις δύο μεγάλα κεφάλαια: Τήν διεθνή κατάστασιν και τήν εξωτερικήν πολιτικήν που θα ακολουθήση ο νέος Πρόεδρος και τά εσωτερικά οικονομικά προβλήματα και τόν τρόπον τής αντιμετωπίσεώς των. Επί τού πρώτου θέματος ο νέος Πρόεδρος υπεγράμμισεν ότι η Ρωσία και η Κίνα φιλοδοξούν πάντοτε να κατακτήσουν τόν κόσμον διά τής βίας. Αυτός είναι ο λόγος διά τόν οποίον θα ενισχυθή τό αμυντικόν πρόγραμμα και θα επιταχυνθή η εκτέλεσίς του, ώστε αι Ηνωμέναι Πολιτείαι να καταστούν απρόσβλητος ισχυρά πυρηνική δύναμις. Εις ό,τι αφορά τό οικονομικόν, ο Πρόεδρος κ. Κέννεντυ, υπεγράμμισε τάς μεγάλας δυσχερείας που αντιμετωπίζει η χώρα, εβεβαίωσεν όμως ότι ούτε ο χρυσός θα υπερτιμηθή ούτε τό δολλάριον θα υποτιμηθή. Η γενική εντύπωσις είναι ότι ο Πρόεδρος κ. Κέννεντυ δεν αποστέργει τάς διαπραγματεύσεις, αλλά επιθυμεί να συνομιλήση από θέσεως ισχύος.

Ο πρόεδρος Κέννεντυ διεκόπη 37 φοράς υπό ενθουσιωδών χειροκροτημάτων τού ακροατηρίου του, κατά τήν ανάγνωσιν τού μηνύματός του επί τής καταστάσεως τής ενώσεως ενώπιον τού αμερικανικού Κογκρέσσου τό οποίον συνήλθεν εν ολομελεία εις τό Καπιτώλιον.

Από τής 11ης πρωινής γερουσιασταί και βουλευταί συνωθούντο εις τήν είσοδον τής αιθούσης τών συνεδριάσεων, η οποία επανεύρισκε τήν ατμόσφαιραν παλαιών ημερών, καθ’ ας διεδραματίσθησαν σπουδαία γεγονότα. Τά θεωρεία τών δημοσιογράφων, τών διπλωματών και τού κοινού ήσαν ασφυκτικώς πλήρη. Μεταξύ τών αντιπροσώπων τών ξένων χωρών διεκρίνετο ο Ρώσος πρεσβευτής κ. Μένσικωφ, ο Γάλλος συνάδελφός του κ. Αλφάν και οι αντιπρόσωποι τών ανεξαρτήτων κρατών τής Αφρικής. Ολίγα λεπτά προ τής αφίξεως τού προέδρου, η κυρία Κέννεντυ κατέλαβε τήν θέσιν της εις τό τιμητικόν θεωρείον. Αύτη συνωδεύετο υπό τής μητρός της και τής κυρίας Ρόμπερτ Κέννεντυ, συζύγου τού υπουργού τής Δικαιοσύνης και αδελφού τού προέδρου.

Τήν 12.30 (ώρα) ο πρόεδρος Κέννεντυ εισήλθε μόνος εις τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων. Τά μέλη τής υπ’ αυτόν Κυβερνήσεως είχον ήδη καταλάβει τάς θέσεις των πέριξ τού βήματος από όπου θα ωμίλει ο πρόεδρος, ο οποίος εγένετο δεκτός υπό τού αντιπροέδρου κ. Λίντον Τζόνσον και τού προέδρου τής Βουλής κ. Σαμ Ρέϋμπουρν. Ο κ. Κέννεντυ εχαιρετίσθη υπό τών Δημοκρατικών και τών Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών διά παρατεταμένων επευφημιών και χειροκροτημάτων.