ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30.I.1962

ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΟΚ: Συνεχίσθη χθές είς τήν Βουλήν η συζήτησις επί τού νομοσχεδίου περί κυρώσεως τής συμφωνίας συνδέσεως τής Ελλάδος με τήν Ε.Ο.Κ. Κύριος ομιλητής ήτο ο υπουργός Εμπορίου κ. Π. Πιπινέλης, ο οποίος υπεγράμμισεν ότι η Ελλάς κατά τήν σύνδεσιν εξησφάλισε να διευρυνθούν είς το ανώτατον τα όρια τής εντάξεως είς το καθεστώς τού δασμολογίου. Επέτυχε νά εξασφαλίση σταθεράς αγοράς διά τα κυριώτερα ελληνικά προϊόντα και κυρίως το δικαίωμα τής διαιτησίας πού εξασφαλίζει τήν βεβαιότητα ότι δέν θα αδικηθή η χώρα μας. Εδήλωσεν ότι η Κυβέρνησις θα επιδιώξη διεύρυνσιν τών ανταλλαγών με τάς ανατολικάς χώρας και υπεγράμμισεν ότι διά τής Κοινής Αγοράς εξησφαλίσθη η ανεξαρτησία όλων τών χωρών – μελών και η διατήρησις τών ελευθέρων θεσμών. Ωμίλησεν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τής Ε.Δ.Α. κ. Η. Ηλιού, ο οποίος εχαρακτήρισεν ως άλμα είς τό κενόν τήν σύνδεσιν με τήν Ε.Ο.Κ. με μόνον βέβαιον αποτέλεσμα τήν μείωσιν τών ανταλλαγών μας με τάς ανατολικάς χώρας. Τήν πρόβλεψιν αυτήν παρεμβαίνων διέκοψεν ο κ. Πιπινέλης.

Ε.Κ. ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ: Ο αγών τής ηγεσίας τής Ε.Κ. (Γ. Παπανδρέου – Σ. Βενιζέλος) με βάσιν τήν εκλογικήν «βίαν και νοθείαν» βαίνει ταχέως πρός πλήρη εκφυλισμόν. Η διαπίστωσις αυτή έχει προκαλέσει αμηχανίαν μεταξύ των ηγετικών στελεχών τής παρατάξεως, η οποία επεχείρησε προχθές τήν αλλαγήν τού στόχου διά να συντηρήση το ενδιαφέρον τής ευρυτέρας κοινής γνώμης. Ως στόχος τής επιθετικής πορείας της Ε.Κ. επελέγη τήν φοράν αυτήν το κόμμα τών Προοδευτικών και ο αρχηγός του (Σπ. Μαρκεζίνης), ο οποίος κατηγορήθη ώς «εμπνευστής τών μύθων» περί τής επικρατούσης είς τάς τάξεις τής Ε.Κ. αποθαρρύνσεως και ώς «υποταχθείς είς τήν Κυβέρνησιν και διακηρύξας τήν αρχήν τής νομιμοποιήσεως της βίας και νοθείας», εκ τής οποίας εγκατελείφθη υπό τών φίλων του τού Κέντρου και τών οπαδών του κόμματός του. Ο αρχηγός τών Προοδευτικών, είς συνεστίασιν χιλίων στελεχών τού κόμματός του, το παρελθόν Σάββατον, προέβη είς ανάλυσιν τής στάσεως τού κόμματός του, απαντήσας προκαταβολικώς είς τάς δηλώσεις τής ηγεσίας τής Ε.Κ. Επηκολούθησαν αί ανακοινώσεις τής Ε.Κ. και απάντησις είς αυτάς τών Προοδευτικών. Ο κύκλος έκλεισε χθές τήν εσπέραν δι’ ανακοινώσεως της Ε.Κ., η οποία ουσιαστικώς αποτελεί εγκατάλειψιν και τού επιλεγέντος αυτού στόχου.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Αγγελος Τσουκαλάς, αναφερόμενος χθές είς το θέμα παραχωρήσεως τού θεάτρου τού Εθνικού Κήπου είς τον Δήμον Αθηναίων, εδήλωσεν ότι μέχρι τούδε ο Δήμος εστερείτο τών οικονομικών μέσων διά νά προγραμματίση και εκτελέση εποικοδομητικάς καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις και αναλάβη σχετικήν δραστηριότητα. Τώρα επιβάλλεται νά γίνη απαρχή τοιαύτης προσπαθείας, διά τής συγκροτήσεως θιάσου, ο οποίος, εμφανιζόμενος είς το θέατρον του Εθνικού Κήπου, θά δίδη κατ’ έτος παραστάσεις επί 5-6 μήνας με καλά έργα και μικρόν εισιτήριον.