ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»31.VΙΙ.1962

ΔΥΤΙΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Βόννη, 30.- Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείωσαν αι διεξαχθείσαι ενταύθα ελληνογερμανικαί συνομιλίαι μεταξύ του αντικαγκελλαρίου καθηγητού Ερχαρτ και του Ελληνος υπουργού Συντονισμού κ. Π. Παπαληγούρα. Η συμφωνία υπεγράφη το απόγευμα χθες επί του ποταμοπλοίου «Μάιντς» κατά την διάρκειαν εκδρομής εις τον Ρήνον. Την συμφωνίαν η οποία προβλέπει την χορήγησιν νέας βοηθείας προς την Ελλάδα, υπέγραψαν οι κ. Παπαληγούρας και Ερχαρτ. Οι ενταύθα διπλωματικοί παρατηρηταί και ο γερμανικός Τύπος υπογραμμίζουν ότι το σύνολον των ελληνικών αιτημάτων εγένετο δεκτόν ως ετέθη υπό του Ελληνος υπουργού Συντονισμού. Μετά την υπογραφήν της συμφωνίας, οι κ. Ερχαρτ και Παπαληγούρας εδήλωσαν από κοινού τα εξής: «Είμεθα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, αι οποίαι διεξήχθησαν εις φιλικωτάτην ατμόσφαιραν και κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, δι’ αμφοτέρας τας πλευράς».

ΘΥΜΑΤΑ ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗΣ: Νέα Υόρκη, 30.- Η Αμερικανική Ιατρική Εταιρία ανεκοίνωσεν ότι πρόκειται να μελετήση τα αποτελέσματα της θαλιδομίδης επί της αναπτύξεως των βρεφών, προ της γεννήσεώς των. Η εταιρία ελπίζει ότι θα ληφθούν τοιουτοτρόπως ενδείξεις επί των αιτιών παραμορφώσεως των βρεφών, αι μητέρες των οποίων έλαβον το καταπραϋντικόν αυτό φάρμακον κατά την διάρκειαν της κυήσεως. Επί τη βάσει των υπαρχουσών πληροφοριών φαίνεται πιθανόν ότι η παραμόρφωσις των βρεφών που παρετηρήθη εις Γερμανίαν, Μ. Βρεταννίαν και Αυστραλίαν, δύνατόν να έχη σχέσιν με την χρησιμοποίησιν της θαλιδομίδης κατά την διάρκειαν των πρώτων εβδομάδων της κυήσεως.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: Ουασιγκτών, 30.- Το αδιέξοδον εις τας διαπραγματεύσεις Ολλανδών και Ινδονησίων επί του θέματος της Δυτικής Νέας Γουινέας φαίνεται ότι ήρθη. Καλώς πληροφορημέναι πηγαί ανέφερον ότι απεφασίσθη όπως η μεταβίβασις της εξουσίας από τους Ολλανδούς εις τους Ινδονησίους πραγματοποιηθή τον προσεχή Μάιον. Η συμφωνία θα υποφραφή αύριον, προ της αναχωρήσεως του υπουργού Εξωτερικών της Ινδονησίας κ. Σουμπάντριο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ: Το πρακτορείον Εταιρικού Τύπου μεταδίδον την ενταύθα επάνοδον χθες των Βασιλέων (Παύλου και Φρειδερίκης) εκ Νορβηγίας και την μετάβασιν του Διαδόχου Κωνσταντίνου και της πριγκιπίσσης Ειρήνης εις Δανίαν προσέθεσεν ότι επίκειται η αναγγελία των αρραβώνων του Διαδόχου μετά της πριγκιπίσσης Αννας – Μαρίας της Δανίας. Εκπρόσωπος όμως των ανακτόρων κατά το πρακτορείον πάντοτε, διέψευσε την ανωτέρω πληροφορίαν ειπών ότι αύτη στερείται βάσεως.