ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…2.ΙΙΙ.1963

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΙΣ: Χάγη, 1 (Του απεσταλμένου μας Γ. Αναστασοπούλου).- Αι ελληνοολλανδικαί συνομιλίαι τερματίζονται αύριον κατά την αποχαιρετιστήριον επίσκεψιν του πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή και του υπουργού Εξωτερικών κ. Ευαγγέλου Αβέρωφ εις το γραφείον του Ολλανδού πρωθυπουργού κ. Γιαν Εντουαρντ ντε Κουέ (φωτογραφία). Από ελληνικής πλευράς εκφράζεται γενικώς ικανοποίησις διά τα αποτελέσματα των συνομιλιών, επαναλαμβανομένου πάντως ότι αύται δεν περιελάμβανον εντυπωσιακά στοιχεία. Οι διπλωματικοί παράγοντες της Χάγης επέδειξαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τας θέσεις που έλαβεν η Ελλάς έναντι της αγγλογαλλικής διενέξεως και του θέματος της πυρηνικής δυνάμεως του ΝΑΤΟ. Τούτο απεδείχθη και από τας συνομιλίας που είχον σήμερον οι πρεσβευταί των Δυτικών χωρών μετά των κ.κ. Καραμανλή και Αβέρωφ εις την δεξίωσιν της ελληνικής πρεσβείας. […] Οι Ολλανδοί, όπως προκύπτει από ανεπίσημα σχόλιά των, φαίνεται ότι ανέμενον περισσοτέραν σχετικώς υποστήριξιν των απόψεών των έναντι των Γάλλων και δεν ήσαν ικανοποιημένοι από την ελληνικήν «αδέσμευτον», ως εχαρακτηρίζετο, θέσιν, συμπίπτουσαν εις ωρισμένα σημεία προς τας γαλλικάς και εις άλλα προς τας αγγλικάς απόψεις. Κατά τας επισήμους συνομιλίας, πάντως, δεν διετύπωσαν ούτε υπαινιγμόν. Αλλωστε, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών κ. Γιόζεφ Λουνς ήτο πολύ προσεκτικός εις την διατύπωσιν των απόψεών του κατά του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στρατηγού Ντε Γκωλλ, εκφράσας την λύπην του διά την διένεξιν, την υπαιτιότητα της οποίας, πάντως, απέδωσεν εις τον Γάλλον πρόεδρον. […]

Από την συνέντευξιν του κ. Αβέρωφ προς τους δημοσιογράφους εσχολιάζετο η περικοπή […] εις την οποίαν εδίδετο από ωρισμένους παρατηρητάς η ερμηνεία ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να προσφέρη πρώτη βάσεις (διά υποβρύχια με πυραύλους «Πολάρις») εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, αλλ’ εξαρτάται η στάσις της από την στάσιν των άλλων συμμάχων μεσογειακών χωρών, εκ των οποίων η Ιταλία έχει λάβη αρνητικήν θέσιν επί του ζητήματος. [Σημ. «Φ»: Τα αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια είχαν πολύ μεγάλη ακτίνα δράσεως και δεν τα επηρέαζε η έλλειψη βάσεων στη Μεσόγειο.]