ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 19.ΙΙΙ.1963

100ΕΤΗΡΙΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ: Επί τη 100η επετείω από της αναρρήσεως εις τον Θρόνον του Γεωργίου Α΄, έγινε χθες την 6.30΄μ.μ. Εις την αίθουσαν τελετών του Πανεπιστημίου [Αθηνών] ειδική τελετή, εις την οποίαν παρέστησαν ολόκληρος η Βασιλική Οικογένεια, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος [και όχι και ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής], οι υπουργοί κ.κ. Γρηγόριος Κασιμάτης και Κωνσταντίνος Τσάτσος, μέλη της Ιεράς Συνόδου και πολλοί επίσημοι. Μετ’ εισήγησιν του πρυτάνεως κ. Χωραφά, ωμίλησεν ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Απόστολος Β. Δασκαλάκης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η Ενωσις Κέντρου εξεδήλωσεν ήδη την πρόθεσιν όπως καταστήση τον Βασιλέα [Παύλον] διαιτητήν της μάχης των κομμάτων. Την πρόθεσιν αυτήν θα εκφράση ο αρχηγός της Ε.Κ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου, διά της επιστολής, την οποίαν απευθύνει σήμερον προς τον Ανακτα, εξηγών τους λόγους διά τους οποίους το Κέντρον δεν θα μετάσχη των εορταστικών εκδηλώσεων επί τη 100ετηρίδι της Δυναστείας. Επί του περιεχομένου της επιστολής ουδέν ανεκοινώθη, υπήρχον, όμως, πληροφορίαι, ότι ο κ. Παπανδρέου, εκτός των γνωστών αιτημάτων της Ε.Κ. διά την επίλυσιν του πολιτικού προβλήματος, θα επαναλάβη την άποψιν ότι εφ’ όσον η Βουλή θεωρείται, κατά την Ε.Κ., νόθος και η Κυβέρνησις παράνομος, ο Βασιλεύς καθίσταται υπεύθυνος προς αποκατάστασιν του παραβιασθέντος πολιτεύματος.

«ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»: Ενα νέον νοσηλευτικόν ίδρυμα, ο «Κυανούς Σταυρός», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 102, ενεκαινιάσθη προσφάτως, παρισταμένων του υφυπουργού Εμπορίου κ. Αθ. Ταλιαδούρου, των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου κ.κ. Α. Γούττα, Κ. Αλεβιζάτου, Α. Πράτσικα, Θ. Δοξιάδη, του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Αρ. Φλώρου και πολλών ιατρών της πρωτευούσης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Ο βουλευτής της ΕΡΕ κ. Ν. Φαρμάκης αναχωρεί σήμερον διά Παρισίους όπως μετάσχη εις την σύσκεψιν της πολιτικής επιτροπής των Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ ως εκπρόσωπος της ελληνικής Βουλής.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: Η Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων οργανώνει την 11ην διάλεξιν διά το μυθιστόρημα απόψε ώρα 7.30΄ εις την αίθουσάν της (Μητροπόλεως 38) με ομιλητήν τον κ. Βασίλην Βασιλικόν και θέμα «Εντός και εκτός του μυθιστορήματος».