ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…8.VΙΙΙ.1963

ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ: Εκλήθη την 10ην π.μ. χθες εις τα γραφεία της Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς η κ. Μπέττυ Αμπατιέλου, εις την οποίαν υπεδείχθη ότι οφείλει να εγκαταλείψη το ελληνικόν έδαφος, ληξάσης και της αδείας παραμονής της εις την Ελλάδα, αλλά και της 48ώρου παρατάσεως της προθεσμίας, η οποία εχορηγήθη εις αυτήν διά να επισκεφθή και να αποχαιρετήση τον εις τας φυλακάς Αιγίνης κρατούμενον σύζυγόν της [Αντώνιον]. Η κ. Αμπατιέλου ωδηγήθη επ’ αυτοκινήτου, συνοδεία, εις το αεροδρόμιον του Ελληνικού, οπόθεν και ανεχώρησεν επιστρέφουσα εις Λονδίνον. Εις το αεροδρόμιον η κ. Αμπατιέλου ηρνήθη να επιβιβασθή του αεροσκάφους της Ολυμπιακής και επεχείρησε με φωνάς και χειρονομίας να δημιουργήση επεισόδιον. Οι τρεις όμως συνοδοί της αστυνομικοί την υπεχρέωσαν να συμμορφωθή με την εκδοθείσαν διαταγήν αμέσου αναχωρήσεως, την επεβίβασαν βιαίως του αεροσκάφους και την παρέδωσαν εις τον κυβερνήτην αυτού.

ΤΕΙΧΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: Βόννη, 7.- Η Κυβέρνησις της Δυτικής Γερμανίας επί τη προσεγγίσει της δευτέρας επετείου από της ανεγέρσεως του «τείχους του αίσχους» ανεκοίνωσε σήμερον ότι από της ανεγέρσεως του τείχους 16.456 κάτοικοι της Ανατολικής Γερμανίας απέδρασαν εις την Δύσιν.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ: Βούππερταλ, Δυτική Γερμανία, 7.- Το κακουργιοδικείον του Βούππερταλ εξέδωσε σήμερον καταδικαστικάς αποφάσεις εναντίον των μελών της «ειδικής μονάδος καταδρομών C-6», τα οποία κατά την περίοδον 1941-42 προέβησαν εις πολυαρίθμους εκτελέσεις Εβραίων (ανδρών, γυναικών και παιδιών) και «πολιτικών επιτρόπων» του ρωσικού στρατού.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΙΔΙΑ: Λονδίνον, 7.- Η αφιχθείσα ενταύθα κ. Αμπατιέλου εις δηλώσεις της εις τον αερολιμένα του Λονδίνου, ισχυρίσθη, δακρύουσα, ότι απήχθη εις τον Πειραιά και επεβιβάσθη βιαίως αεροσκάφους, το οποίον την μετέφερεν εις το Λονδίνον. «Με ελάκτισαν και με έρριψαν εντός του αεροπλάνου, βγήκαν τα υποδήματά μου, και απώλεσα το ωρολόγιόν μου», προσέθεσεν.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: ««Ανδρομάχη». Μύθος και χαρακτήρες». (Σημειώσεις του κ. Αιμ.[ιλίου] Χ.[ουρμουζίου]).