ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…18.VΙΙΙ.1963

«ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΠΗ ΜΕ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ […] ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ»…: (Από πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της «Κ» για τον ευρισκόμενο στο εξωτερικό Κωνσταντίνο Καραμανλή, με τίτλο «Οφείλει να επιστρέψη».) «[…] Ο κ. Κ. Καραμανλής είναι νέος, ισχυρός, φιλόδοξος -όπως οφείλει να είναι κάθε άξιος πολιτικός- τρέφει αληθινόν πάθος διά τον τόπον του και φανταζόμεθα ότι συνειδητοποιεί βαθύτατα τον προορισμόν ενός πολιτικού ανδρός που θέλει να κινήται μέσα εις τα πλαίσια που οροθετεί η Δημοκρατία. Αι πικρίαι, αι τυχόν απογοητεύσεις, η σοβαρά πολιτική κρίσις από την οποίαν επέρασαν και αυτός και η παράταξις, είναι συμβάντα συνήθη εις την πολιτικήν ζωήν. Το γεγονός ότι ο κ. Κ. Καραμανλής θα ευρεθή και πάλιν εις την προφυλακήν της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως διά να αναμετρηθή εις τας κάλπας μετά των αντιπάλων της παρατάξεως η οποία είναι και ιδική μας παράταξις, μας εμπνέει την σκέψιν της συστάσεως που του απευθύνεται: Να επιστρέψη! Εάν διά το συμφέρον του τόπου πρέπει να γίνουν αμέσως εκλογαί, ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ. Εάν ειλικρινώς ο ίδιος ο κ. Καραμανλής πιστεύη ότι δεν υπάρχει καμμία άλλη λύσις παρά μόνον εκλογαί, να προχωρήσωμεν προς αυτάς. Εάν όμως αι εκλογαί αντιθέτως πρέπει ν’ αναβληθούν, διότι ο ίδιος έχει ανάγκην ανανεώσεως πολιτικής και η παράταξίς του εμπλουτισμού, τότε δεν πρέπει να διστάση να το είπη. Αλλά να γυρίση πίσω και να μας το είπη με γενναιότητα και με ευθύτητα. Τούτο είναι πολιτικώς συμφέρον και διά τον ίδιον και διά την παράταξιν εις την οποίαν ανήκει και ανήκομεν. Οι πολιτικοί αγώνες δεν διευθύνονται από μακρυά ούτε μέσω ανευθύνων τρίτων. Ο κ. Καραμανλής πρέπει να γυρίση πίσω και να πιάση δουλειά!.. Η παράτασις της απουσίας του δημιουργεί ένα πρόσθετον στοιχείον πολιτικής θολότητος. Και η κατάστασις έχει ανάγκην σαφηνείας.» [Σημ. «Φ»: Οι «ανεύθυνοι» τρίτοι που αναφέρει είναι τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΕ, τα οποία είχε ορίσει ο Καραμανλής, δηλαδή οι Κ. Ροδόπουλος, Π. Κανελλόπουλος και Π. Παπαληγούρας.]

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Η «Πανώρια» του Γεωρ. Χορτάτση». Του κ. Λίνου Πολίτη, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.