ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…2.Χ.1963

ΣΙΤΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΕΣΣΔ: Μόσχα, 1.- Ο πρωθυπουργός κ. Νικήτα Κρούστσεφ ομιλών εις συγκέντρωσιν αγροτών εις Κρασνοντάρ, εδήλωσεν ότι αι δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι «εδημιούργησαν δυσχερή κατάστασιν και ως εκ τούτου δεν θα δυνηθώμεν να συγκεντρώσωμεν την ποσότητα των σιτηρών επί της οποίας υπελογίζομεν». […] Υπό τας συνθήκας αυτάς, προσέθεσεν, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ενώσεως ηναγκάσθη να απευθύνη έκκλησιν προς το κόμμα και τον λαόν όπως καταναλίσκουν με οικονομίαν τα δημητριακά. Ηναγκάσθημεν να αγοράσωμεν σιτηρά εκ του εξωτερικού. Ο Ρώσος πρωθυπουργός ανέφερε την αγοράν 6.800.000 τόννων εκ Καναδά, 1.800.000 εξ Αυστραλίας και «όχι μεγάλας ποσότητας από άλλας χώρας. Επίσης ανήγγειλεν ότι η Ρουμανία εδάνεισεν εις την Ρωσίαν 400.000 τόννους σίτου. […] Τα εστιατόρια της Μόσχας διετάχθησαν όπως κάμνουν μεγάλην οικονομίαν εις την χρήσιν του άρτου.

ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ: Ουασιγκτών, 1.- Ο αυτοκράτωρ της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ αφίκετο δι’ επίσημον επίσκεψιν εις Ουασιγκτώνα όπου τον υπεδέχθησαν ο πρόεδρος και η κυρία Κέννεντυ (φωτογραφία). Ο πρόεδρος Κέννεντυ εις θερμήν προσφώνησίν του εχαιρέτησε τον Αιθίοπα αυτοκράτορα ως διακεκριμένον αρχηγόν κράτους, η θέσις του οποίου εν τη ιστορία είναι ήδη εξησφαλισμένη. […] Η Αιθιοπία επιθυμεί όπως εφοδιασθή με πλέον σύγχρονα αμερικανικά όπλα και στρατιωτικόν υλικόν και όπως μειωθή η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την γειτονεύουσαν με αυτήν Σομαλίαν.

ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΠΑΞΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ανεκοινώθη εκ του υφυπουργείου Εσωτερικών, σχετικώς με τα αναγραφέντα […] περί αποκαλύψεως οπλοστασίου ανήκοντος εις παρακρατικήν οργάνωσιν, ότι […] τα εις την οδόν Δημητσάνας 16 [των Αθηνών] οικίαν του 20ετούς σπουδαστού Λογγίνου Παξινοπούλου […] ήσαν μουσειακώς ανηρτημένα εις τους τοίχους. […] Ο Παξινόπουλος υπεστήριξεν ότι επρόκειτο περί ενθυμίων ανηκόντων εις τον πατέρα του Παξινόπουλον Σπυρίδωνα, αντισυνταγματάρχην του ελληνικού στρατού. [Ο καταγγείλας αυτόν Δημήτριος Χαλκιαδάκης] κατέθεσεν εις τον εισαγγελέα ότι ο Παξινόπουλος ήτο ηγετικόν στέλεχος φασιστικής οργανώσεως, της «Αντικομμουνιστικής Σταυροφορίας», ο ίδιος όμως ο Παξινόπουλος είπεν ότι εις ουδεμίαν παρακρατικήν οργάνωσιν ανήκει και ότι είναι μόνον πρόσκοπος.