ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 29-6-1938

1--434

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΙΜΑΝΙ: Εξ αφορμής των νέων βομβαρδισμών ετέθη και πάλιν επί τάπητος το ζήτημα του καθορισμού ουδετέρου λιμένος εις τον οποίον θα καταπλέουν τα αγγλικά εμπορικά σκάφη, τα ενεργούντα μεταφοράς διά τας κανονικάς εμπορικάς συναλλαγάς μεταξύ της Αγγλίας και της Ισπανίας. […] Αι εθνικαί αρχαί συζητούν το δυνατόν της εγκαταστάσεως ουδετέρας ναυτιλιακής ζώνης εις Αλμέρια […].

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΗΛΕΩΝ: Το Σχολείον Μηλεών της Θεσσαλίας υπήρξεν ένα εκ των αρχαιοτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδος, συσταθέν υπό της «Φιλομούσου Εταιρίας» των Αθηνών τω 1814 […]. Εις αυτό εδίδαξαν πλείστοι λογάδες του Εθνους όπως ο Ανθιμος Γαζής, ο Κωνσταντάς και άλλοι. […] Θα ήτο άδικον συνεπώς εάν η Σχολή Μηλεών […] κατηργείτο, ως μανθάνομεν, υπό του Υπουργείου. [Τελικώς μετετράπη σε Δημόσια Βιβλιοθήκη].

ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΗ: Ο κ. Ηντεν [παραιτηθείς υπουργός Εξωτερικών] ωμίλησεν σήμερον […] εις Ουώρσεστερσάιρ και […] επέμεινεν επί της ανάγκης ασκήσεως ιδεολογικής πολιτικής. «Δεν διστάζομεν, είπεν, να κηρυχθώμεν υπέρ της ιδεολογικής πολιτικής, διότι χωρίς την πνοήν ενός ιδανικού τα έθνη είναι προορισμένα να καταστραφούν. […]».