ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-9-1938

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΠΡΙΑΝ-ΚΕΛΛΟΓΚ: Το σύμφωνον Μπριάν-Κέλλογκ […] είχε σκοπόν να θέση τον πόλεμον εκτός νόμου και να εξασφαλίση μιαν αιωνίαν ειρήνην επί της γης. Αποτέλεσμα: κατά την πρώτην δεκαετίαν από της συνάψεώς του, δυόμισυ εκατομμύρια ανθρώπων εφονεύθησαν εις τεσσάρας εκραγέντας […] πολέμους: του Τσάκο, μεταξύ Βολιβίας και Παραγουάης· ο ισπανικός […] και τέλος ο σινοϊαπωνικός [φωτ. 27 Αυγούστου 1928: ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Α. Μπριάν παρουσιάζει το σύμφωνο, λίγο μετά την υπογραφή του].

ΧΙΤΛΕΡ-ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «Κατόπιν της αυξηθείσης εντάσεως της διεθνούς καταστάσεως, προτείνω όπως έλθω αμέσως προς συνάντησίν σας διά να συνομιλήσωμεν και προσπαθήσωμεν να εξεύρωμεν ειρηνικήν διευθέτησιν. […]» – Νέβιλ Τσάμπερλαιν. «Είμαι προθυμότατος και κατά πάντα έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρωθυπουργόν της Αγγλίας αύριον 15ην Σεπτεμβρίου» – Αδόλφος Χίτλερ. […] Η συνάντησις ωρίσθη να γίνη αύριον (σήμερον) εις Μπερχτεσγκάντεν [φωτ.: ο Τσάμπερλαιν αναχωρεί για το Μπερχτεσγκάντεν].

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ο υπουργός-Διοικητής πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς […] προέβη εις την αγοράν δύο ολοκλήρων παραστάσεων της «Ηλέκτρας».