ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δύο πρωθυπουργοί και οι πειρατές

Δύο πρωθυπουργοί και οι πειρατές

Κύριε διευθυντά
Την «είδηση» αλίευσα από αθηναϊκή εφημερίδα της εποχής της «ληστοφαυλοκρατίας». Η διαπλοκή μερίδος του πολιτικού κόσμου και περιβόητων λήσταρχων ήτο σχεδόν εμφανής.

Ετσι κατά την κατωτέρω δημοσιευόμενη «είδηση» ο μεν πρωθυπουργός Αλεξ. Κουμουνδούρος συνελάμβανε ληστές, ο δε διάδοχός του διαβόητος Υδραίος πολιτικός Δημ. Βούλγαρης, ο επιλεγόμενος «τζουμπές», τους… απέλυε, προφανώς γιατί ήσαν κομματικοί του φίλοι.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 24.2.1869 – Εις θέσιν Πεταλά πειραταί υπό την αρχηγίαν του Κωσταντέλου και Λάμπρου συνέλαβαν τον πλοίαρχο Ιω. Χρυσικόν εκ Γαλαξειδίου μεθ’ όλου αυτού του πληρώματος, ένεκα κακοκαιρίας προσορμισθέντος του πλοίου εκεί, άπαντα τα εν τω πλοίω αφήρεσαν, τον δε πλοίαρχον και τον υιόν του συνέλαβαν αιχμαλώτους ζητούντες παρ’ αυτόν 60 χιλ. δρχ., 4 αδαμάντινα δακτυλίδια, 4 ωρολόγια χρυσά και 4 χρυσοκεντήτους ενδυμασίας· εις την αυτήν θέσιν εγύμνωσαν και έτερον πλοίον του Κεφαλλήνος Πουλάκια· η κυβέρνησις Κουμουνδούρου εξώδευσεν 100 χιλ. δρχ. διά την σύλληψιν του Λάμπρου και των ομοίων του, η δε του Βούλγαρη τους απέλυσε, και οι απολύσαντες αυτούς ούτε ευρέθησαν ούτε ετιμωρήθησαν. («Γερμανός» εφημ. εν Πάτραις, της 21 Φεβρ.)

– Μήπως όμως και στην εποχή μας ο «νόμος Παρασκευόπουλου» δεν φαίνεται να είναι παρεμφερής περίπτωση;

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος