Κρεσέντο πολιτικού πολιτισμού (από τα παλιά)

Κρεσέντο πολιτικού πολιτισμού (από τα παλιά)

Κύριε διευθυντά
Ξεφυλλίζοντας, στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, την αθηναϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, ανεύρον μία «είδηση», η οποία φρονώ ότι για τα πολιτικά δρώμενα της εποχής μας θα μπορούσε να χαρακτηρισθή απολύτως… απίστευτη! Θυμίζει πολιτικούς βγαλμένους από τις σελίδες του αθάνατου Πλούταρχου. Οι πολιτικοί οφείλουν πάντοτε να προτάσσουν το δημόσιο συμφέρον και ποτέ τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Ετσι, κατά την «είδηση», στις βουλευτικές εκλογές του 1881 στη νήσο της Ανδρου ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος (1837-1903), γιος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος έχαιρε μεγάλης εκτίμησης για την προσφορά του στο νησί από τους «ευ φρονούντας», δεν εξελέγη βουλευτής. Ο πρώτος επιτυχών Λεωνίδας Καρυστινάκης, εκτιμών τις μέγιστες υπηρεσίες που μπορούσε να προσφέρει στην Ανδρο ο αποτυχών Μαυροκορδάτος, εδήλωσε ότι προτίθεται να παραιτηθή του βουλευτικού αξιώματος και ν’ αναδειχθή, ως πρώτος επιλαχών, βουλευτής ο Ν. Μαυροκορδάτος! Παραθέτω λοιπόν επί λέξει τη σχετική «είδηση» και την απάντηση του Ν. Μαυροκορδάτου επί της προθέσεως παραίτησης του Λ. Καρυστινάκη.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 28.12.1881 – Η αποτυχία του κ. Ν. Μαυροκορδάτου εν Ανδρω κατελύπησε πάντας τους ευ φρονούντας της νήσου ταύτης, κατά την εφημερίδα «Ανδρος», ο δε κ. Λ. Καρυστινάκης, πρώτος επιτυχών βουλευτής, μαθών την αποτυχίαν του ανδρός τούτου και εκτιμών την προσγενομένην ζημίαν εις την πατρίδα του εκ της αποτυχίας ταύτης, εδήλωσεν ότι παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος. Αλλ’ ο κ. Ν. Μαυροκορδάτος παρεκάλεσεν αυτόν να μην παραιτηθή αφού η επαρχία ανέθηκεν εις αυτόν την αντιπροσωπείαν.