ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ακριβολογία που επιβάλλεται

Κύριε διευθυντά
Η επιστολή αυτή γράφηκε ως αντίδραση στην αποκλειστική ενασχόλησή μας με τις καταθλιπτικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τους ατυχείς χειρισμούς στην εξασφάλιση των προστατευτικών από αυτόν εμβολίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ουκ ολίγοι όροι και λέξεις χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τρόπον εσφαλμένο και χωρίς ακριβολογία, φέρ’ ειπείν η «δημοσιοποίηση» και η «δημοσίευση», προκειμένου για νόμους και δικαστικές αποφάσεις. Μπορεί κανείς να «δημοσιοποιήσει» ένα μυστικό του ή μια πληροφορία, εφόσον το τελευταίο επιτρέπεται από τον νόμο. Κάτι που δεν συμβαίνει για πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν την κατά νόμον μυστική προανάκριση ή ανάκριση για ποινικά αδικήματα ή την αποδεικτική διαδικασία για αστικές υποθέσεις. Οταν πρόκειται για νόμο ή δικαστική απόφαση, η «δημοσίευση» είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που προηγείται και καταλήγει στην ολοκλήρωση της θέσπισης του νόμου (ψήφιση, έκδοση, δημοσίευση) ή της λήψης της απόφασης (συζήτηση, διάσκεψη, έκδοση, δημοσίευση). Νόμος δεν υπάρχει και δεν εφαρμόζεται πριν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δικαστική απόφαση δεν υπάρχει (και δεν πρέπει να «δημοσιοποιείται») πριν από τη δημοσίευσή της με καταχώριση στο σχετικό βιβλίο.
Ενα άλλο ζεύγος όρων με συγκεχυμένη χρήση είναι η «ασφάλεια» και η «ασφάλιση». «Ασφάλεια» είναι η έλλειψη κινδύνου σε διάφορα επίπεδα. Εθνική ασφάλεια στον Εβρο, δημόσια ασφάλεια στις πλατείες και στους δρόμους, προσωπική ασφάλεια του καθενός μας στο σπίτι του και στη δουλειά του. «Ασφάλιση» είναι η σύμβαση μεταξύ ασφαλιστού και ασφαλιζομένου, με την οποία ο πρώτος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει στον δεύτερο την οικονομική ζημία του από την επέλευση ενός γεγονότος (ασφάλιση κατά κινδύνων πυρός, πλημμύρας, ατυχήματος, υγείας, θανάτου τρίτου προσώπου κ.λπ.).

Τέλος σύγχυση παρατηρείται με τις λέξεις «συναλλαγή» και «συνδιαλλαγή». «Συναλλαγή» είναι η οικονομική (συνήθως εμπορική) δοσοληψία μεταξύ δύο ατόμων. «Συνδιαλλαγή» είναι η διευθέτηση μιας διαφοράς μεταξύ δύο προσώπων και η αντίστοιχη προσπάθεια και διαδικασία.

Ισως επουσιώδη, αλλά πιθανώς χρήσιμα.