Το γράμμα του νόμου και οι μεταγωγές

Το γράμμα του νόμου και οι μεταγωγές

Κύριε διευθυντά 
Η υπόθεση μεταγωγής ενός κρατουμένου αποτελεί αρμοδιότητα της πολιτείας μέσω των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ). Με το άρθρο 1 του ν. 4274/2014, που προσέθεσε την παράγραφο 4 στο άρθρο 9 του Σωφρονιστικού Κώδικα, προβλέφθηκε ότι «σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταγωγής κρατουμένου για ουσιαστικούς λόγους για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μπορεί αυτός να προσφύγει κατά της απόφασης της ΚΕΜ στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, το οποίο συνεδριάζει ως Συμβούλιο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης». 

Δεδομένου ότι στο ποινικό δίκαιο –εν αντιθέσει με το διοικητικό– δεν υφίσταται η έννοια της σιωπηρής απόρριψης μιας αιτήσεως, τίθεται το ζήτημα ότι εάν η ΚΕΜ δεν απαντήσει ρητά δύο φορές αρνητικά σε αίτηση κρατουμένου, αυτός δεν μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Θα πρέπει λοιπόν είτε να καταργηθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Σωφρονιστικού Κώδικα, όπως αυτή προστέθηκε το 2014, είτε να προβλεφθεί ότι η πάροδος συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος χωρίς απάντηση από την ΚΕΜ θεωρείται αρνητική απάντηση επί σχετικού αιτήματος.