ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Λεπτομέρειες» για το Σύνταγμα

Κύριε διευθυντά
Στις όποιες προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος η δική μου παρέμβαση ίσως να μην έχει νόημα. Ωστόσο, αφού ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε, καταθέτω κάποιες σκέψεις, προϊόντα συζητήσεων με ενορίτες και μαθητές μου, δεδομένου ότι είμαι ιερέας – καθηγητής. α) Η απλή αναλογική μόνο με Προεδρική Δημοκρατία μπορεί να συνυπάρχει. β) Στο άρθρο 6 να προστεθεί διάταξη για πειθαρχική – ποινική ευθύνη εκείνου που ευθύνεται για την υπέρβαση του 18μήνου προφυλάκισης. γ) Στα άρθρα 12/23 να προστεθεί διάταξη ότι «ουδεμία απόφαση σωματείου παράγει αποτέλεσμα, αν δεν παρίσταται στη Γ.Σ. το 50%+1». δ) Στο άρθρο 16 να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ. ε) Στο άρθρο 29 να προστεθεί διάταξη ότι ψηφίζουν όλοι οι Eλληνες και οι ανήλικοι, εικαζομένης της σχετικής εξουσιοδότησης στον ασκούντα την επιμέλεια. στ) Να επανέλθει το άρθρο 39 ως είχε αρχικά. ζ) Ο αριθμός των βουλευτών να οριστεί σε 100-200, εκλεγομένους ανά περιφέρεια, με πρόταση των κομμάτων, και ψηφοδέλτιο με κατάλογο ονομάτων έως 2/3 των εκλεγησομένων. η) Στο άρθρο 56 να προστεθεί διάταξη κωλύματος των δικαστών να είναι υποψήφιοι, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την ενδεχόμενη παραίτησή τους. θ) Η ασυλία του άρθρου 62 να περιοριστεί ρητά σε πολιτικά θέματα. ι) Η παράβαση του άρθρου 67 να συνεπάγεται έκπτωση του εκάστοτε προεδρεύοντα. ια) Στο άρθρο 81 να οριστεί ως ανώτατος αριθμός μελών του Υπουργικού Συμβουλίου το 1/10 των μελών του Κοινοβουλίου. ιβ) Στο άρθρο 25 να προστεθεί διάταξη φορολογίας και ελέγχου κάθε περιουσίας, εκτός της Χερσονήσου του Aθω. ιγ) Να προστεθεί, όπου είναι εφικτό, διάταξη σύνδεσης του ανώτερου μισθού με την κατώτερη σύνταξη, λ.χ. 1 προς 10.

Π. Γεωργιος Φραγκιαδακης – Θεολόγος – φιλόλογος – νομικός