ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο πονοκέφαλος να είσαι διαχειριστής

Κύριε διευθυντά
Δικαίωμα τραπεζικού λογαριασμού, οιασδήποτε μορφής, έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κατά συνέπειαν οι πολυκατοικίες, δηλαδή οι διαχειρίσεις των πολυκατοικιών, οι οποίες δεν είναι ένα εκ των προαναφερθέντων, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν λογαριασμό τραπέζης. Αυτό αναγκάζει τους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή να φυλάσσουν τα χρήματα της πολυκατοικίας στα διαμερίσματά τους ή να τα καταθέτουν, για λόγους ασφαλείας, σε προσωπικούς τους λογαριασμούς. Στη δεύτερη περίπτωση δημιουργούνται δύο προβλήματα. Το πρώτον είναι ότι λόγω του ισχύοντος ελέγχου κεφαλαίων και την εκ τούτου περιορισμένη δυνατότητα αναλήψεως πολλοί διαχειριστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξοφλήσεως λογαριασμών ή πληρωμής δαπανών εργασιών συντηρήσεως της πολυκατοικίας. Το δεύτερον είναι ότι ο διαχειριστής εμφανίζεται ως έχων προσωπική κατάθεση κάποιου ποσού το οποίον όμως δεν του ανήκει. Επί τη ευκαιρία αναφέρω περίπτωση πολυκατοικίας της οποίας το κεφάλαιο κατασχέθηκε από την εφορία, διότι ο οφειλέτης προς την εφορία διαχειριστής το είχε κατατεθειμένο σε προσωπικό του λογαριασμό. Μία λύση θα ήταν εάν η αρμοδία αρχή επέτρεπε στις τράπεζες να δημιουργούν λογαριασμούς επ’ ονόματι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας με δικαίωμα αναλήψεως χρημάτων από τον εκάστοτε διαχειριστή, ο οποίος θα επεδείκνυε αντίγραφο της αποφάσεως της γεν. συνελεύσεως των ιδιοκτητών, η οποία του ανέθετε καθήκοντα διαχειριστή, ή με αποκλειστική χρήση χρεωστικής κάρτας, η οποία θα παρεδίδετο από τον απερχόμενο στον νέο διαχειριστή.

Παναγιωτης Μουστακας
Αθήνα