ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και υπογραφή Γ. Παπανδρέου…

Ολα έγιναν ως είθισται. Στις αρχές Δεκεμβρίου ήλθε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού με τον τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο αφορούσε τις μεταολυμπιακές χρήσεις, τη χρηματοδότηση και το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, την Ολυμπιακή Προετοιμασία καθώς και τα Ολυμπιακά Ακίνητα, ενώ περιελήφθησαν σε αυτό και διατάξεις που αφορούσαν το γήπεδο της AEK και την πάταξη της βίας στα γήπεδα.

Η επίμαχη τροπολογία αφορούσε ειδικότερα τη σύσταση Ολυμπιακού Προξενείου (παρ. 1), την εθελοντική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων (παρ. 2), το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (παρ.4), την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (παρ. 5) καθώς και το θέμα του ξενοδοχείου (παρ. 3). Εφερε δε τις υπογραφές των υπουργών Οικονομίας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού.

Στην εισηγητική έκθεση η παράγραφος είχε ως εξής: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 αίρεται τυχόν αμφισβήτηση ως προς το κατά πόσον επιτρέπεται ή απαγορεύεται η συνέχιση της χρήσης νόμιμα υφισταμένων κατά την έκδοση του N.2508/1977 κτιρίων ξενοδοχείων, σε περίπτωση που το οικείο ΓΠΣ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ μετά τη νόμιμη ανέγερση και λειτουργία τους, δεν προβλέπει για την περιοχή τη χρήση αυτή. Το πρόβλημα αφορά ξενοδοχεία, που ανεγέρθησαν νόμιμα και λειτούργησαν στο παρελθόν, αλλά με μεταγενέστερη της ανέγερσής τους ρύθμιση του ΓΠΣ ή ειδικού διατάγματος η περιοχή όπου βρίσκονται χαρακτηρίσθηκε ως περιοχή «αμιγούς κατοικίας», με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η νόμιμη επαναλειτουργία τους. H προβλεπόμενη εξαίρεση αφορά σε ξενοδοχεία δυναμικότητας άνω των 20 κλινών, που είχαν λειτουργήσει νόμιμα πριν από την έναρξη της ισχύος του N.2508/1997, έστω και αν για οποιονδήποτε λόγο διέκοψαν τη λειτουργία τους, και τα οποία πρόκειται να εκσυγχρονισθούν και να επαναλειτουργήσουν πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυμπιακής φιλοξενίας».

Στο κείμενο του νομοσχεδίου αναφερόταν: «Ειδικότερα, προκειμένου για ξενοδοχεία, τα οποία λειτούργησαν νόμιμα στο παρελθόν, έστω και αν διέκοψαν τη επαναλειτουργία τους για οποιονδήποτε λόγο, και τα οποία θα επαναλειτουργήσουν και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυμπιακής φιλοξενίας, οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν, ακόμη και αν τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες από το εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ειδικό διάταγμα ως περιοχές «αμιγούς κατοικίας» και υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τις 20 κλίνες υπό τον όρο ότι είχαν λειτουργήσει ως ξενοδοχεία πριν από την έναρξη της ισχύος του N.2508/1977. H παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ».