ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣτΕ: «Ναι» στο κλείσιμο της ΕΡΤ, «όχι» στην παύση λειτουργίας

Την επαναλειτουργία προσωρινά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
αποφάσισε ο πρόεδρος του ΣτΕ, Κωνσταντίνο Μενουδάκος εκδίδοντας
πριν από λίγο προσωρινή διαταγή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της
προσωρινής διαταγής κρίνεται νόμιμη η απόφαση της κυβέρνησης για
κλείσιμο της ΕΡΤ, ενώ δεν γίνεται δεκτή η παύση της λειτουργίας της
(μαύρο) και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή
επαναλειτουργία. Κρίσιμο είναι το σημείο της απόφασης για το πώς Θα
επαναλειτουργήσει η κρατικής τηλεόρασης σύμφωνα με το σκεπτικό την
ευθύνη για την επαναλειτουργία την έχει ο διαχειριστής –
εκκαθαριστής, που έχει διαδεχθεί ήδη το νομικό πρόσωπο – ανώνυμη
εταιρεία της ΕΡΤ που έχει ήδη διαλυθεί.

Παράλληλα, στην απόφαση αναφέρεται ότι η επαναλειτουργία θα είναι
προσωρινή μέχρι τη δημιουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, έτσι
όπως θα προβλέπεται από το νέο νόμο που θα ψηφιστεί και για το λόγο
αυτό εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να προχωρήσουν στις
αναγκαίες διαδικασίες για τη δημιουργία νέου, πλην ΕΡΤ, δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η απόφαση του ΣτΕ θα έχει ισχύ έως ότου
επανεξεταστεί η υπόθεση από το ίδιο δικαστικό σώμα και πενταμελή
επιτροπή αναστολών.

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ περί την ΕΡΤ, παρείχε
ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Κ. Μενουδάκος.

Σύμφωνα με αυτές, η ΕΡΤ στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο
κ.λπ.) θα λειτουργήσει ως έχει και θα ορισθεί διαχειριστής, ο
οποίος θα φέρει τις αρμοδιότητες, που είχε η παλαιά διοίκηση της
επιχείρησης.

Ο διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα
υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό ή να το απολύσει όλο,
ή εν μέρει.

Επιπλέον, πρέπει να συσταθεί δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που
θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (δηλαδή, δεν μπορεί να είναι
ιδιωτική εταιρεία) όπως προβλέπει η από 11.6.2013 κοινή υπουργική
απόφαση.

Αντίθετα, η προσωρινή διαταγή του κ. Μενουδάκου δεν περιλαμβάνει τα
μουσικά σύνολα και τις συμφωνικές ορχήστρες της ΕΡΤ, καθώς και την
έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση».

Όπως έγινε εξάλλου γνωστό, εκ μέρους του Δημοσίου δεν αναμένεται
κατάθεση αίτησης αναστολής της προσωρινής διαταγής του κ.
Μενουδάκου.

Αναλυτικά η απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α
112) και

΄Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον
Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας
επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ
– Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην
άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η
λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να
μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.
1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα
στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού
και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης»
(ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων
του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ.
ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το
μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων
της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν
ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση
της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία
διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το
χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του
άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013»

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος, κ. Μενουδάκος, άκουσε τους νομικούς
εκπροσώπους των δύο πλευρών, της ΠΟΣΠΕΡΤ και του Δημοσίου. Ο
νομικός εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΤ υποστήριξε ότι η Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία η κυβέρνηση έκλεισε την ΕΡΤ
παραβιάζει το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη δημοκρατική
νομιμότητα καθώς με την έκδοσή της παρακάμφθηκε η Βουλή και ο
αρμόδιος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης.
Επίσης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΡΤ προσκόμισε νεώτερα
στοιχεία για να καταδείξει ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ προκαλούνται
συνέπειες που έχουν σχέση με τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική
άμυνα.

Από την πλευρά του, ο νομικός εκπρόσωπος του Δημοσίου (υπουργείο
Οικονομικών) ανέφερε ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το
κλείσιμο της ΕΡΤ δεν προσβάλλεται δικαστικά ούτε ελέγχεται από τα
δικαστήρια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκδοθεί προσωρινή διαταγή
που ουσιαστικά θα την ακυρώνει. Επίσης, υποστήριξε ότι η ΕΡΤ δεν
μπορεί να επαναλειτουργήσει διότι το νομικό πρόσωπο έχει διαλυθεί
και η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.