ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο θεσμός αυτεπιστασίας επιστρέφει στους δήμους

Επαναφορά του θεσμού αυτεπιστασίας, με προσλήψεις στους δήμους για την εκτέλεση δημοτικών τεχνικών έργων οικοδομικής φύσεως, συντήρησης δρόμων, δικτύων κ.ά, έως και 100.000 ατόμων σε βάθος τριετίας και με μισθό 625 ευρώ, μελετούν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Εντονος ωστόσο είναι και ο προβληματισμός για τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης του εργατοτεχνικού αυτού προσωπικού ως έκτακτου, αφού οι προσλήψεις θα γίνονται εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ, με κριτήρια που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2012, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινοτικά κονδύλια και τραπεζικό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (περίπου 1,5 δισ.). Το δάνειο θα συναφθεί με δέσμευση των εσόδων που έχουν οι δήμοι από συγκεκριμένα τέλη (ΤΑΠ, ζύθου, διαφήμισης) τα οποία υπολογίζεται ότι το 2010 πλησίασαν τα 130 εκατ. ευρώ.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών εκτιμούν ότι το πρώτο έτος θα δημιουργηθούν 25.000 θέσεις εργασίας ορισμένου έργου (ειδικότητες εργατών και οικοδόμων), σε μικρά αναπτυξιακά έργα που θα πραγματοποιούν οι δήμοι με αυτεπιστασία. O θεσμός της αυτεπιστασίας, που πρωτοεφαρμόστηκε τη δεκαετία του 1980, εκτιμά ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος ότι θα χρησιμεύσει ως εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης και θα δώσει διέξοδο στην ανεργία, που μαστίζει κυρίως τον κλάδο των εργατοοικοδόμων, αφού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Από το 2006, ο τότε δήμαρχος Κοζάνης και πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ ζητούσε να «αποκατασταθεί η νομιμότητα στα έργα αυτεπιστασίας» και να επανενεργοποιηθεί, καθώς είχε καταργηθεί ο σχετικός νόμος και δεν γίνονταν προσλήψεις προσωπικού μετά την υιοθέτηση από το υπουργείο Εσωτερικών -το 2005- γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Ο θεσμός της αυτεπιστασίας αποτέλεσε, κατά την Αρχή, την «κερκόπορτα» για αδιαφανείς προσλήψεις, αφού οι δήμαρχοι, προκειμένου να παρακάμψουν τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, προσλάμβαναν άτομα, όχι μόνο εργατοτεχνικό προσωπικό, με συμβάσεις που η χρονική τους διάρκεια δεν ξεπερνούσε τις 135 ημέρες, καταστρατηγώντας τις διατάξεις του ν. 2190/1994.

H πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους τούς έδινε τη δυνατότητα, εφόσον δεν υπερέβαινε τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως, να γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου του νομικού προσώπου, χωρίς να τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 και χωρίς έγκριση από την τριμελή εξ υπουργών επιτροπή. Το ΑΣΕΠ ασκούσε τυπικό έλεγχο μόνο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης (δηλαδή, χρόνος απασχόλησης 135 ημερών και το έκτακτο των αναγκών).