ΑΠΟΨΗ

Usurpatores (σφετερισταί)

2' 52" χρόνος ανάγνωσης

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανέγνωσα το από 24-02-2021 και με αρ. πρωτ. 59 δελτίο Τύπου της Eνωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που φέρεται να προέρχεται «Από το Γραφείο Τύπου» της Ενώσεως αορίστως.

Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με το άρ. 20 παρ. 2 του αναρτημένου στο Διαδίκτυο καταστατικού της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (Σωματείου Ιδιωτικού Δικαίου): «Ιδρύεται γραφείο Τύπου οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με τον ίδιο πιο πάνω κανονισμό. Αυτό συγκροτείται από 3 έως 5 μέλη του Δ.Σ. με απόφαση αυτού».
Τόσον, όμως, ο περί ου ο λόγος κανονισμός, που καθορίζει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου, όσον και η απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει τα μέλη του, δεν είναι αναρτημένα στο Διαδίκτυο και κατά συνέπεια αγνοώ το περιεχόμενό τους. Θεωρώ όμως ως βέβαιο ότι το Γραφείο Τύπου δεν αποτελεί αυτοτελή εκ του καταστατικού νομική οντότητα, συγκαταλεγόμενη μεταξύ των οργάνων της Ενώσεως, ούτε μπορεί να εκφράζει τη βούληση της Ενώσεως, ει μη μόνον αν προηγουμένως τα αρμόδια όργανά της έχουν αρμοδίως εκφρασθεί, είτε ομοφώνως είτε έστω κατά πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι ο de facto κατέχων τη «σφραγίδα» της Ενώσεως δεν δικαιούται 
και να τη σφετερίζεται!

Πράγματι: Οργανα της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων σύμφωνα με το άρ. 5 του καταστατικού της είναι μόνον: 1) η γενική συνέλευση, 2) το διοικητικό συμβούλιο, 3) η εξελεγκτική επιτροπή και 4) το πειθαρχικό συμβούλιο. Εξ αυτών τα δύο τελευταία δεν ενδιαφέρουν στην παρούσα αλληλουχία, οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι: αν και κατά πόσον άνευ αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων (αποφάσεως λαμβανομένης είτε ομοφώνως είτε κατά πλειοψηφία) δικαιούται το «όποιο» Γραφείο Τύπου να εκφράζει από καθέδρας οποιαδήποτε, δήθεν ή μη δήθεν, βούληση της Ενώσεως, όταν τα αρμόδια προς σχηματισμό της βουλήσεως καταστατικά όργανα της δεν έχουν περί τούτου αποφανθεί;

Περί τίνος πράγματος, όμως, έχουν εκ του καταστατικού δικαίωμα να διασκέπτονται και να αποφασίζουν τα καταστατικά όργανα της Ενώσεως;

Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι τα εν λόγω θέματα διέπονται από numerus clausus, ότι δηλαδή αντικείμενο διασκέψεων και αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου της Ενώσεως αποτελούν μόνον όσα εν στενή εννοία και περιοριστικώς υπάγονται στους σκοπούς της Ενώσεως και στις εν στενή εννοία αρμοδιότητες  των καταστατικών οργάνων της που προβλέπονται από το καταστατικό της. Oμως στα θέματα αυτά δεν υπάγεται η συμμόρφωση ή μη της διοικήσεως προς την αξίωση του κ. Κουφοντίνα για μεταγωγή του στις φυλακές της αρεσκείας του, που επιχειρείται να εκβιασθεί με τις εκ της απεργίας πείνης και δίψης επαπειλούμενες βλάβες της ζωής και υγείας του. Βεβαίως κάθε Eλληνας και επομένως και κάθε δικαστής (μέλος ή μη της Ενώσεως  Δικαστών και Εισαγγελέων) δικαιούται να έχει επί του εν λόγω ζητήματος άποψη και να την εκφράζει δημοσία! Αυτό όμως δικαιούται και υποχρεούται να το κάνει με τη δική του υπογραφή –ως φυσικό πρόσωπο– και όχι ανωνύμως ως «Γραφείο Τύπου» της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων!

Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι λόγω της –εξ υποκειμένου ή έστω εξ αντικειμένου– σπουδαιότητος του ζητήματος, αλλά και της ιδιότητος των μελών της, η Eνωση Δικαστών και Εισαγγελέων δικαιούται ή ακόμη και υποχρεούται να λαμβάνει θέση επί τέτοιων μείζονος σπουδαιότητος ζητημάτων, πέραν του numerus clausus των εκ του καταστατικού αρμοδιοτήτων της ιδίας και των οργάνων της, τούτο δεν μεταβάλλει τα πράγματα ως προς το ποιος δικαιούται να αποφασίζει για την όποια δήλωση κριτικής ή βουλήσεως εκ μέρους της Ενώσεως. Ανώνυμο «Γραφείο Τύπου» που να υποκαθιστά τη γενική συνέλευση της Ενώσεως ή το διοικητικό συμβούλιο αυτής δεν υπάρχει! Πρόκειται περί «σφετεριστών»!
 
* Ο κ. Παναγιώτης Μιχ. Βασιλακόπουλος είναι δικηγόρος Δ.Ν.