Νέα προσόντα και νέοι κλάδοι στο Δημόσιο

Νέα προσόντα και νέοι κλάδοι στο Δημόσιο

Τι περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα που αναμένεται εντός του Ιουνίου

4' 10" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τα νέα προσόντα-διαβατήριο για την πρόσληψη στο Δημόσιο περιλαμβάνει Προεδρικό Διάταγμα που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον Ιούνιο. Το συγκεκριμένο Π.Δ. θα περιλαμβάνει τα ακριβή προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε κάθε θέση έτσι ώστε αυτά να μη διαμορφώνονται «κατά βούληση» από κάθε φορέα, καθιστώντας συχνά τη διαδικασία των προσλήψεων αναξιόπιστη. Παράλληλα θα προβλέπει την κατάργηση παρωχημένων κλάδων, όπως των δακτυλογράφων ή χειριστών τηλεφωνικού κέντρου και συνοδών ανελκυστήρα ή τη συγχώνευση άλλων.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ψηφιακού οργανογράμματος σε κάθε υπηρεσία και φορέα του Δημοσίου, θα μπορεί άμεσα να παρέχει εικόνα των ελλείψεων και των αναγκών προσωπικού και κατά συνέπεια τον προγραμματισμό προσλήψεων ή μετακινήσεων μέσω της κινητικότητας. Εκτός της διαφάνειας με αυτόν τον τρόπο, επισημαίνει το υπουργείο Εσωτερικών, επιχειρείται και η σημαντική μείωση του διοικητικού βάρους και η επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Η καθιέρωση ενός νέου προσοντολογίου και κλαδολογίου στον δημόσιο τομέα έχει στόχο την ευθυγράμμιση του προσωπικού του Δημοσίου με τις σύγχρονες εξελίξεις και την εξάλειψη του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης κλάδων και ειδικοτήτων στη δημόσια διοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχουν περισσότεροι από 2.700 κλάδοι και ειδικότητες στο Δημόσιο, πολλοί από τους οποίους αφορούν στο ίδιο αντικείμενο εργασίας. Στο Π.Δ. αναμένεται ο αριθμός αυτός να περιοριστεί στους 550 κλάδους, με στόχο και την απλοποίηση για τη διενέργεια του Ενιαίου Γραπτού Διαγωνισμού. Το υφιστάμενο από το 2001 προσοντολόγιο καθορίζει με γενικό τρόπο τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο, εξειδικεύοντάς τα για λίγους μόνο κλάδους, με αποτέλεσμα πολλοί φορείς να συστήνουν κλάδους κατά βούληση και να ορίζουν και πολλές φορές τα προβλεπόμενα προσόντα διορισμού.

Προβλέπεται η κατάργηση παρωχημένων κλάδων όπως των δακτυλογράφων, των χειριστών τηλεφωνικού κέντρου και των συνοδών ανελκυστήρα.

Με το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο θα ορίζονται πλέον ενιαία οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. Ειδική μνεία γίνεται στα πρόσθετα προσόντα, όπως στη γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, στη γνώση ξένων γλωσσών, στον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας, καθώς και στις άδειες άσκησης επαγγέλματος που απαιτούνται για τον διορισμό.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα (αποδεκτοί τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές άδειες κ.ά.) χαρτογραφούνται πλήρως και καταγράφονται θεσμικά έτσι ώστε να μην εξαλειφθεί και το φαινόμενο οι φορείς να συστήνουν κλάδους με «φωτογραφικά» προσόντα διορισμού κατά περίπτωση. Στο Π.Δ. περιγράφεται αναλυτικά και με λεπτομέρειες ο τρόπος αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου προσοντολογίου – κλαδολογίου έτσι ώστε να μη χωρούν παρερμηνείες. Η αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες έχει στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα. Προβλέπεται επίσης η απονομή ενός κλάδου ή μιας ειδικότητας στο σύνολο του τακτικού προσωπικού ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι αορίστου χρόνου) έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.

Μερικοί από τους κλάδους που καταργούνται ως παρωχημένοι ενδεικτικά: Οικιακής Οικονομίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ανδρών Νοσοκόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Δακτυλογράφων (ΔΕ), Ξενόγλωσσων Γραμματέων (ΔΕ), Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου (ΔΕ), Τεχνιτών Οργάνων Παιδικών Χαρών (ΔΕ), Συντηρητών Πειραματόζωων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Παρασκευαστών Παιδικών Τροφών (ΥΕ), Συνοδών Ανελκυστήρα (ΥΕ), Εργατών Καθαριότητας Αφοδευτηρίων (ΥΕ).

Αντίστοιχα νέοι κλάδοι – ειδικότητες που περιλαμβάνονται είναι: Βιοϊατρικών Επιστημών (ΠΕ), Διοίκησης Τουρισμού (ΠΕ), Σωφρονιστικής Διοίκησης (ΠΕ), Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΠΕ), Τεχνικού Ασφαλείας ( ΠΕ/ΤΕ/ ΔΕ), Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (ΤΕ) κ.τ.λ. Στο εξής η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (άρθρο 77 του Ν. 4674/2020) θα έχει την ευθύνη, σε κεντρικό επίπεδο, να παρακολουθεί τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε νέους κλάδους-ειδικότητες και θα υποβάλλει ετησίως στον υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης του Π.Δ., κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει εντείνει τις προσπάθειες για την πλήρη ένταξη όλων των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της δημόσιας διοίκησης ψηφιακά. Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις δομές του Δημοσίου, να εντοπίζει τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν καθώς και το περίγραμμα των θέσεων των υπαλλήλων που στελεχώνουν την εκάστοτε οργανική μονάδα. Είναι πλέον εφικτή η υποβολή και επεξεργασία, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, των αιτημάτων των φορέων για πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο τόσο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων όσο και της κινητικότητας. Επιδιώκεται επίσης η επικαιροποίηση των περιγραμμάτων θέσης εργασίας, στα οποία ενσωματώνεται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τόσο τα καθήκοντα όσο και τα τυπικά προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υπαλλήλου που την καταλαμβάνει, αποτελώντας το σημείο αναφοράς για όλες τις διαδικασίες ανθρωπίνου δυναμικού, μεταξύ των οποίων η διενέργεια του ενιαίου γραπτού διαγωνισμού του ν. 4765/2021. Εως τώρα στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα έχουν ενταχθεί 1.866 φορείς του Δημοσίου. Η μη ολοκλήρωση της ένταξης ενός φορέα στην εφαρμογή του ψηφιακού οργανογράμματος δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT