ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός στο επίκεντρο της ελληνικής προεδρίας

Όπως τονίζεται, η κατηγορία αυτή έχει σημαντική επίδραση στις
εθνικές οικονομίες πολλών κρατών- μελών, καθώς τον περασμένο χρόνο,
περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι προτίμησαν την κρουαζιέρα
και ο πλέον δημοφιλής προορισμός κρουαζιέρας αναδείχτηκε η
Μεσόγειος με 3,5 εκατομμύρια τουρίστες.

Η συνεισφορά της βιομηχανίας του θαλάσσιου τουρισμού στην
οικονομική μεγέθυνση και την πραγματική οικονομία της ΕΕ είναι
εξαιρετικά σημαντική, αποφέροντας ετησίως 38 δισ. ευρώ και 327.000
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Παραδοσιακά, η Ελλάδα, με τη
δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση
στον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό και ήδη, το υπουργείο Τουρισμού
παρακολουθεί στενά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για κατάρτιση μιας
στρατηγικής της ΕΕ για τις «Προκλήσεις και τις Ευκαιρίες του
Θαλάσσιου και του Παράκτιου Τουρισμού στην ΕΕ».

Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Μαρτίου 2014 το υπουργείο θα διοργανώσει
Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Θαλάσσιο και τον Παράκτιο
Τουρισμό, όπου θα παρουσιαστεί η σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής
και θα συζητηθούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες
στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Η διάσκεψη αυτή αναμένεται να
αποτελέσει μια ενεργή πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και
πρακτικών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ευρωπαϊκού τουρισμού
σχετικά με τον παράκτιο τουρισμό, τον τουρισμό κρουαζιέρας, το
yachting, τη διαχείριση των ακτών, τα θαλάσσια clusters, τη
συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Σκοπός αυτής της διάσκεψης είναι η προώθηση του αειφόρου θαλάσσιου
και παράκτιου τουρισμού στην ΕΕ, σε μια περίοδο έντονου
ανταγωνισμού από άλλες περιοχές του κόσμου.

Παράλληλα, η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου
για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα
καταστεί ιδιαίτερα επωφελής για την ευρωπαϊκή τουριστική
βιομηχανία, με αυξημένες τουριστικές ροές ήδη πριν την έναρξη της
επόμενης εαρινής περιόδου.

Η ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις επί της
αναθεώρησης της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια, με σκοπό την
αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των
οργανωμένων ταξιδίων, προκειμένου να περιλαμβάνει και την αγορά
τους μέσω του διαδικτύου.

Τέλος, στις προτεραιότητες εντάσσεται επίσης και η ενίσχυση της
πολιτικής της ΕΕ που στοχεύει στην προώθηση του τουρισμού με σκοπό
τη διατήρηση της θέσης της Ευρώπης ως ηγετικού προορισμού στο
διεθνές στερέωμα, αλλά και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της
τουριστικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Προς αυτή
την κατεύθυνση, η δεύτερη μέρα της διάσκεψης της ελληνικής
Προεδρίας στον τουρισμό είναι αφιερωμένη στη συνεισφορά των νέων
τεχνολογιών και των εργαλείων προβολής και προώθησης στην προαγωγή
του τουρισμού. Ο τίτλος του εν λόγω συνεδρίου είναι «Intense
on-line Marketing and New Tools: Challenges and Perspectives».