ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ’τυπο Συμβούλιο των υπουργών Υγείας των «27» ο Μ. Σαλμάς

Θέματα αναφορικά με την κατάσταση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα,
την πορεία των μεταρρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένου του τομέα των
φαρμάκων, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας και τεχνικής
υποστήριξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτησε διεξοδικά
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της Ελλάδας Μάριος Σαλμάς με τον
αρμόδιο επίτροπο της ΕΕ Τζον Ντάλι, στο περιθώριο του άτυπου
Συμβουλίου των υπουργών Υγείας των «27», που πραγματοποιήθηκε στις
10-11 Ιουλίου στη Λευκωσία.

Επίσης, ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός συναντήθηκε με την
Περιφερειακή Διευθύντρια για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας Σουζάνα Τζάκαμπ, με την οποία συζήτησαν θέματα που αφορούν
το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Το ’τυπο Συμβούλιο Υγείας επικεντρώθηκε στα θέματα των
μεταμοσχεύσεων, των στρατηγικών επικοινωνίας κινδύνων και εκτάκτων
καταστάσεων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της
υγείας, καθώς και θέματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό του τομέα
υγείας.

Ο κ. Σαλμάς, κατά την παρέμβαση στο θέμα των μεταμοσχεύσεων,
αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο,
με το οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή οδηγία για πρότυπα ποιότητας
και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων, στην αύξηση του αριθμού και
στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των
μεταμοσχεύσεων. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στα πρώτα θετικά
αποτελέσματα ως προς τα ποσοστά μεταμοσχεύσεων, ωστόσο σημείωσε ότι
απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας για τη σύγκλιση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Επισήμανε, επίσης, την καθοριστική σημασία της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών τόσο στη βέλτιστη αξιοποίηση
των μοσχευμάτων, όσο και στον τομέα ανταλλαγής τεχνογνωσίας σχετικά
με ζητήματα υποδομών, οργάνωσης και εκπαίδευσης.

Ο Έλληνας υπουργός έκανε ειδική μνεία στη στενή διμερή συνεργασία
με την Κύπρο στον τομέα των καρδιακών και ηπατικών μοσχευμάτων και
με την Ιταλία για επείγουσες μεταμοσχεύσεις ήπατος και εξέφρασε την
επιθυμία για διεύρυνση της συνεργασίας και με άλλες χώρες.

Στο θέμα των στρατηγικών επικοινωνίας κινδύνων και εκτάκτων
καταστάσεων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της
υγείας, ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε στα διδάγματα της πρόσφατης
πανδημίας γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 και επισήμανε την ανάγκη για
σαφήνεια και συνοχή των μηνυμάτων, αλλά και σαφή προσδιορισμό των
στοχευμένων ομάδων του πληθυσμού και επαγγελματιών υγείας, για την
αποτελεσματική υποστήριξη της στρατηγικής.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των επαγγελματιών
υγείας στην ανάπτυξή της στρατηγικής επικοινωνίας και στη λήψη των
αποφάσεων, καθώς και στο σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
στη διάδοση της ενημέρωσης αναφορικά με τους κινδύνους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να επισημάνει την
ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου των Νόσων κατά τη διάρκεια της κρίσης, για συντονισμένη
στρατηγική επικοινωνίας, με στόχο την προώθηση συνεκτικών,
κατανοητών και επιστημονικά τεκμηριωμένων μηνυμάτων, αποφεύγοντας
αντικρουόμενη και συγκεχυμένη ενημέρωση.

Σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ αναφορικά με το εργατικό δυναμικό
υγείας, ο κ. Σαλμάς εστίασε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
ο κλάδος και οι υπηρεσίες υγείας για την οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και σημείωσε ότι τα ανωτέρω
εντάσσονται στις προτεραιότητες της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, επικρότησε την ένταξη του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ
για το εργατικό δυναμικό στο «πακέτο απασχόλησης» της ευρύτερης
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», εξέλιξη που δημιουργεί, όπως είπε, τη
βάση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων.

Αναφορικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, ο κ. Σαλμάς επισήμανε ότι
κοινές προκλήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, όπως πλεονάζον δυναμικό
υγείας σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές, ελλείψεις σε άλλες,
οι άνισες κατανομές ανθρώπινων πόρων, καθώς και οι επιπτώσεις της
δημοσιονομικής κρίσης, μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικότερα με τη στενή συνεργασία των κρατών μελών και την
προώθηση καινοτόμων πολιτικών, στο πλαίσιο των υφιστάμενων
μηχανισμών της ΕΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ