ΠΟΛΙΤΙΚΗ

FG Europe: στήριγμα οι πωλήσεις των θυγατρικών στο εξωτερικό

fg-europe-stirigma-oi-poliseis-ton-thygatrikon-sto-exoteriko-2213089

Η δημιουργία θυγατρικής εμπορικής εταιρείας στην Αγγλία τη φετινή χρονιά και η αύξηση των πωλήσεων στις θυγατρικές εταιρείες στην Ιταλία και στην Τουρκία αναμένεται να διατηρήσουν σε θετική πορεία τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης FG Europe και το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Ο όμιλος στη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2017 πραγματοποίησε πωλήσεις εμπορευμάτων ύψους 2,36 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της Τουρκίας, στη δε Ιταλία οι πωλήσεις εμπορευμάτων ανήλθαν στα 10,34 εκατ. ευρώ ενώ έγιναν και πωλήσεις υποστήριξης λογισμικού προγράμματος αξίας 0,03 εκατ. ευρώ. Το α΄ εξάμηνο του 2017 οι συνολικές πωλήσεις της εισηγμένης στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 19,42%, ανερχόμενες συνολικά σε 19,06 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 15,96 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016.

Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών του ομίλου σε τρίτους ανεξάρτητους πελάτες ανήλθαν σε 47,16 εκατ. έναντι 47,74 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2016. Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού – εσωτερικού της εταιρείας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, διαμορφώθηκε σε 58 προς 42 το α΄ εξάμηνο του 2017 έναντι της σχέσης 63/37 της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σημαντικά κατά 17,01%, διαμορφούμενες σε 16,51 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 14,11 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι λευκές συσκευές Eskimo, ενισχύοντας συνεχώς το μερίδιό τους στην εσωτερική αγορά, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 22,16% ανερχόμενες το α΄ εξάμηνο του 2017 σε 2,26 εκατ. έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 1,85 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής FG Europe το α΄ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν στο 1,33 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,49 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 10,75%. Η ως άνω μείωση οφείλεται στη σημαντική επιβάρυνση των χρηματοοικονομικών εξόδων της μητρικής (λόγω κυρίως της ανόδου της τιμής του ευρώ).Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 2,20 εκατ., έναντι 2,53 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016, λόγω της πτώσης των κερδών της μητρικής. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στις 930.000 ευρώ από 1,06 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.