Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ της εταιρείας «SOS ΙΑΤΡΟΙ» κατά της εταιρείας «24H MEDICARE»

Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ της εταιρείας «SOS ΙΑΤΡΟΙ» κατά της εταιρείας «24H MEDICARE»

1' 9" χρόνος ανάγνωσης

Σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’αρ. 2219/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμό ΓΑΚ 61201/2019 και ΕΑΚ 7648/2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας μας με την επωνυμία «SOS ΙΑΤΡΟΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «24H MEDICARE» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Λαχανά, αρ. 80Α (Κολωνάκι) Τ.Κ .10673, με ΑΦΜ 800648156 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 133976401000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «η καθ’ης») να χρησιμοποιεί στους διαφημιστικούς συνδέσμους της και σε κάθε άλλου είδους διαφήμισή της στο διαδίκτυο την λεκτική ένδειξη «SOS ΓΙΑΤΡΟΙ» μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλη λεκτική ένδειξη ή αριθμό, καθώς και το σήμα, λεκτικό μέρος σημάτων, εμπορική επωνυμία και διακριτικό τίτλο της αιτούσας «SOS ΓΙΑΤΡΟΙ», κατά οποιαδήποτε λεκτική απομίμηση του ή παραποιημένο κατά οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΠΕΙΛΕΙ

σε βάρος εκάστου των δεύτερου και τρίτου των καθ ’ων, ομόρρυθμων εταίρων και νομίμων εκπροσώπων της πρώτης καθ’ης ομόρρυθμης εταιρείας χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι (2) μηνών για κάθε παράβαση της αμέσως προηγούμενης διάταξης.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στην αιτούσα να προβεί σε δημοσίευση του διατακτικού της παρούσας απόφασης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, μια πανελλήνιας κυκλοφορίας και μια των Αθηνών, με δαπάνες της «24H MEDICARE».

Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2020.