ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποψη: Μια «Συμφωνία περί αναστολής δίωξης»

Αποψη: Μια «Συμφωνία περί αναστολής δίωξης»

Μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της Novartis Hellas SACΙ, καταρτίσθηκε μία «Συμφωνία περί αναστολής δίωξης», με την οποία το υπουργείο αναλαμβάνει, με τους εις αυτήν αναφερομένους όρους, να αναστείλει την ποινική δίωξη κατά των εκπροσώπων της. Για τη Συμφωνία αυτή, ως συνήθως «παρ’  Ελλησιν», δύο απόψεις, εκ διαμέτρου αντίθετες, υποστηρίχθηκαν. Η μία, ότι δωροδοκήθηκαν και υπουργοί (φυσικά Δεξιοί) και η άλλη ότι δεν δωροδοκήθηκαν.

Η πρώτη άποψη στηρίζεται στις λέξεις της Συμφωνίας «αξιωματούχος και αλλοδαπός αξιωματούχος» και «κυβέρνηση». Ας διαβάσουμε, λοιπόν, τη συμφωνία, χωρίς τον μονύελο της πολιτικής:

Α. Η ίδια η Συμφωνία δίνει τον ορισμό του «αξιωματούχου»: «2. Η Εταιρεία παραδέχεται, δέχεται και αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, για τις πράξεις των αξιωματούχων, διευθυντών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, σύμφωνα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη Γνωστοποίηση και όπως αναφέρεται στην Εκθεση πραγματικών περιστατικών» (σελ. 2). Οπως προκύπτει, λοιπόν, οι «αξιω-ματούχοι» ήταν ανώτερα στελέχη της Novartis.

Β. Η έννοια του «αλλοδαπού αξιωματούχου» (Ελληνα), προσδιορίζεται στη σελ. 30: «Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργία. Τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία και κλινικές ήταν αλλοδαποί αξιωματούχοι (foreign official, στο πρωτότυπο) υπό την έννοια του νόμου FCPA, 15 U.S.C./78 dd3(f)(2)(A)» (σελ. 30). Δηλαδή, ήταν υπάλληλοι της «κρατικής ιδιοκτησίας», και επομένως «κρατικοί υπάλληλοι». Η κ. Τουλουπάκη, για λόγους προφανείς, στην ανεπίσημη, επιλεκτική μετάφραση που έστειλε στην Επιτροπή, ερμήνευσε τις λέξεις «foreign official» ως «κυβερνητικός αξιωματούχος». Αν άνοιγε οποιοδήποτε λεξικό αγγλικής θα έβλεπε ότι η λέξη «κυβερνητικός» αποδίδεται στα αγγλικά με τη λέξη «government». Ανθρακες ο θησαυρός.

Γ. Για την «κυβέρνηση», στη σελ. 66 αναφέρονται τα εξής: «Η Novartis μαζί με τον υπάλληλο 1 της Novartis Hellas, τον υπάλληλο 2 της Novartis Hellas προέβη με διεφθαρμένο τρόπο σε πράξεις… και όντως προσφέρθηκε, δόθηκε και υποσχέθηκε σε αλλοδαπό αξιωματούχο με σκοπό… να πειστεί ο εν λόγω αλλοδαπός αξιωματούχος να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ενώπιον αλλοδαπής κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής προκειμένου να επηρεαστούν πράξεις και αποφάσεις της εν λόγω κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής, ώστε να συνδράμουν τη Νovartis Hellas προκειμένου να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς τη Νovartis Hellas κατά παράβαση του 15 Θ.Σ.Ψ./78δδ-3».

Από το κείμενο αυτό προκύπτει σαφέστατα ότι: «Η Novartis με τους συγκεκριμένους υπαλλήλους της», «προέβη με διεφθαρμένο τρόπο», «σε πράξεις προσφοράς, υπόσχεσης και πληρωμής σε αλλοδαπό αξιωματούχο» (δηλ. Ελληνα «κρατικό υπάλληλο), «για να πειστεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ενώπιον αλλοδαπής (ελληνικής) κυβέρνησης»… Σε πάντα γνωρίζοντα ανάγνωση, εκ του κειμένου προκύπτει ότι οι άνθρωποι της Novartis θα δωροδοκούσαν «αλλοδαπό αξιωματούχο», δηλαδή Ελληνα ΠΥΥ (είπαμε ποιος είναι αυτός) για να ασκήσει την επιρροή του στην ελληνική κυβέρνηση για την «εξασφάλιση», «διατήρηση» της «επιχειρηματικής δραστηριότητάς της».

Ουδαμού στη Συμφωνία αναγράφεται ότι ο «αλλοδαπός αξιωματούχος» (Ελληνας υπάλληλος των ΠΥΥ, κρατικών νοσοκομείων και κλινικών) άσκησε πράγματι την «επιρροή του» σε κάποιον υπουργό και ότι «εξασφαλίστηκε» ή «διατηρήθηκε» η «επιχειρηματική δραστηριότητά της». Παντού στη Συμφωνία και ειδικότερα στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Δήλωση Πραγματικών Περιστατικών» (σελ. 29-39) καταγράφονται οι πράξεις για τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη η εταιρεία, οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή ιατρών σε ιατρικά συνέδρια. Ειδικότερα, στη σελ. 5 αναφέρεται ότι σε αυτήν την έκθεση συμπεριλαμβάνονται, λεπτομερώς, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη χορηγία υπηρεσιών υγείας (ΠΥΥ) που χρησιμοποιήθηκαν από δημόσια ιδρύματα στην Ελλάδα για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως μέσον δωροδοκίας και άσκησης διεφθαρμένης επιρροής προς τους ΠΥΥ προκειμένου να αυξήσουν τη συνταγογράφηση φαρμάκου εμπορικού σήματος Novartis. Για παροχή δώρων σε υπουργό, ουδεμία μνεία γίνεται.

Και κάτι ακόμη, για εκείνους που τώρα εκμανθάνουν την αγγλική, και μεταφράζουν κείμενα εθελοντικά και επιλεκτικά, αλλά και για εκείνους χάριν των οποίων γίνεται η μετάφραση, ότι οι υπουργοί, στη γλώσσα αυτή, αποκαλούνται secretary ή minister και όχι «αξιωματούχοι» (ελληνιστί official).

* Ο κ. Λουκάς Λυμπερόπουλος είναι επίτιμος αρεοπαγίτης, Δ.Ν.