ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινητοποιήσεις σε περίπτωση περικοπών σχεδιάζουν οι εισαγγελείς

Σειρά κινητοποιήσεων αποφάσισαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος, που συνεδρίασε, εκτάκτως, με αφορμη τις
πληροφορίες για περικοπές στους μισθούς των δικαστικών
λειτουργών.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων
Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στα μέλη της Ένωσης τη συμμετοχή
τους στην Πανελλήνια Πανδικαστική Συγκέντρωση, που θα λάβει χώρα
την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012 στον ’ρειο Πάγο, και στις
Πανδικαστικές Συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις
λοιπές Εφετειακές έδρες την πρώτη ημέρα του νέου δικαστικού έτους,
17 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μμ –όπως
αποφασίστηκε κατά την κοινή συνάντηση των Δικαστικών Ενώσεων της
31-8-2012-, με ταυτόχρονη διακοπή των συνεδριάσεων των δικαστηρίων
και της λειτουργίας των εισαγγελικών γραφείων, κατά το χρόνο των εν
λόγω συγκεντρώσεων.

Παράλληλα, το ΔΣ της Ενώσεως, αποφάσισε,σε περίπτωση υλοποίησης
περαιτέρω περικοπών των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, να
εισηγηθεί σε Γενική Συνέλευση των μελών της:

– Διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων
της χώρας κατά τις ώρες 11.00 έως 15.00 μμ, για χρονικό διάστημα
που θα αποφασιστεί ειδικότερα.

-Προσαρμογή, οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, του τρόπου εργασίας
των Εισαγγελικών λειτουργών στις υφιστάμενες συνθήκες με βάση
αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή. Τούτο δύναται
να συνεπάγεται,οπως επισημαίνει η Ενωση στην ανακοίνωση της, «, (α)
το χειρισμό των δικογραφιών αποκλειστικά εντός του χώρου της
υπηρεσίας και μόνον στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της
(εννοείται εφ’όσον και στο μέτρο που υφίσταται η απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή προς τούτο), (β) την επιστροφή των δικογραφιών
στο χώρο των εισαγγελιών, όπου θα γίνεται ο χειρισμός τους κατά τα
ανωτέρω, (γ) την παύση ενασχόλησης των εισαγγελέων με
εξωδικαστηριακές δραστηριότητες (π.χ παρουσία τους σε αθλητικούς
χώρους, δημόσιες συγκεντρώσεις κ.λπ.) εκτός του ωραρίου λειτουργίας
της υπηρεσίας.”

-’μεση προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων και άσκηση των δεόντων ενδίκων βοηθημάτων, με
ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας, προς το σκοπό
της παροχής στους βαλλόμενους δικαστικούς λειτουργούς έννομης
προστασίας.

– Υποβολή παραιτήσεων των Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των βαθμών,
στη διάθεση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με σκοπό την εν καιρώ
διαβίβαση τους αρμοδίως, αν συγκεντρωθεί αριθμός που υπερβαίνει το
50 % των μελών της, σε συνεννόηση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες των
λοιπών ενώσεων που εκπροσωπούν το σύνολο των δικαστικών
λειτουργών».


Πηγή: ΑΜΠΕ