ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέτρα προστασίας αλλά και ελέγχου των μεταναστών

Για το 2007, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν (τουλάχιστον επί χάρτου) νομοθετικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης των αλλοδαπών και εντείνουν τους ελέγχους στα σύνορα, ώστε να εισέρχονται στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο μόνο οι μετανάστες που επιθυμεί η Ε.Ε.

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (FRONTEX). Νομοθετικές προτεραιότητες αποτελούν, η πολυαναμενόμενη Οδηγία για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης (με την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομους μετανάστες), το σχέδιο Οδηγίας για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η Οδηγία για το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης. Επίσης, το 2007 αναμένεται η «Πράσινη Βίβλος» και το σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου μέχρι το 2010.

Αυξημένη κατά 12,8% είναι η χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τον τομέα της Ασφάλειας και της Δικαιοσύνης το 2007 και ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύθηκε να διαθέσει 4 δισ. ευρώ, την περίοδο 2007-2013, για το πρόγραμμα «Καλύτερη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών». Από αυτά τα χρήματα, το 2007 θα διατεθούν 300 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδρύονται τέσσερα ταμεία: Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, το Ταμείο Επιστροφής και το Ταμείο Ενταξης.

– Η μεγαλύτερη σημασία δίνεται στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, με προϋπολογισμό 1,820 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Στόχος είναι η τεχνολογική αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων ελέγχου κατά μήκος των 6.000 χλμ. των χερσαίων συνόρων και των 85.000 χλμ. των θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κλειδί στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης θεωρείται ότι αποτελεί η ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής θεώρησης διαβατηρίων. Το Ταμείο θα υποστηρίξει επίσης τις δραστηριότητες του FRONTEX. Η χρηματοδότησή του το 2007 σχεδόν διπλασιάζεται σε σχέση με το 2006 (από 19 εκατ. ευρώ το 2006, σε 34 εκατ. ευρώ το 2007).

– Το Ταμείο Ενταξης, που αφορά τους νέους μετανάστες (για την ένταξη των μεταναστών δεύτερης γενιάς θα χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής), χρηματοδοτείται με 825 εκατ. ευρώ για την προώθηση κοινών στρατηγικών ένταξης στα κράτη – μέλη. Το Ταμείο θα υποστηρίξει το Σχέδιο Οδηγίας για τα δικαιώματα των νομίμως διαμενόντων μεταναστών. Θα προσπαθήσει να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών με την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων στρατηγικών ένταξης. Θα χρηματοδοτήσει τα προγράμματα ενημέρωσης μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τα μαθήματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Κάθε χρόνο εκδίδονται από τα κράτη-μέλη 2,2 εκατομμύρια άδειες σε μετανάστες για διαμονή, εργασία, οικογενειακή επανένωση ή σπουδές.

– Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες χρηματοδοτείται με 700 εκατ. ευρώ μέχρι το 2013, καθώς κάθε χρόνο 300.000 άνθρωποι υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε. για παροχή ασύλου ή υπαγωγή σε ανθρωπιστικό καθεστώς.

– Το Ταμείο Επιστροφής (η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2008) θα διαθέσει 676 εκατ. ευρώ μέχρι το 2013 για κοινά προγράμματα επαναπροώθησης παράνομων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται επεξεργασία και της Οδηγίας για την Επιστροφή υπό Προβληματικές Συνθήκες, καθώς πολλά κράτη μπλοκάρουν τη θέσπιση κοινών κανόνων για την επαναπροώθηση παράνομων μεταναστών.