ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συστάσεις προς το ΙΚΑ

Αυστηρές συστάσεις προς το ΙΚΑ απευθύνει για δεύτερη φορά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να αλλάξει εντός τριμήνου τον τρόπο αποστολής των ενημερωτικών σημειωμάτων των συντάξεων, ώστε να μην εμφανίζονται στον φάκελο αποστολής προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων. Την αναγραφή των προσωπικών δεδομένων στους φακέλους κατήγγειλε ασφαλισμένος του ΙΚΑ, ο οποίος επισημαίνει ότι παραλαμβάνει το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής του σε φάκελο στον οποίο υπάρχει ένα διαφανές «παράθυρο», απ’ όπου γίνονται ορατά το είδος των αποδοχών του, το ποσό της συντάξεως, καθώς και οι ασφαλιστικές του κρατήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά παρανόμως και τρίτα πρόσωπα (ταχυδρομικοί υπάλληλοι, γείτονες κ. ά.).

Η Αρχή αναφέρει στην υπ’ αριθμόν 47/09 απόφασή της ότι το ΙΚΑ πρέπει να αποστέλλει προς τους ασφαλισμένους του τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεών τους σε φακέλους στους οποίους θα αναγράφονται μόνον τα στοιχεία του παραλήπτη, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας.