ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλαίσιο λειτουργίας εισπρακτικών εταιρειών

Κανόνες στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών βάζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατυπώνοντας παρατηρήσεις επί των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», που έχουν τεθεί σε διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών και αναφέρουν ότι: η τηλεφωνική επικοινωνία από την εταιρεία ή τον δανειστή για την ενημέρωση του οφειλέτη επιτρέπεται μετά την πάροδο 10 ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Επιτρέπεται να πραγματοποιείται από τις 9.00 έως 20.00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες και με συχνότητα οχλήσεων μιας ανά δεύτερη ημέρα. Η εταιρεία οφείλει να μην συνεχίσει την ενημέρωση εφόσον ο οφειλέτης δηλώνει απροθυμία. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας επιτρέπεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί από αυτόν ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας και η επικοινωνία πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει τη γνώση τρίτων για τον σκοπό ή το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία των εταιρειών με τους οφειλέτες μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων ή της αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εταιρείες υποχρεούνται να χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των καταγεγραμμένων επικοινωνιών με τους οφειλέτες στον ίδιο τον οφειλέτη για τα δεδομένα που τον αφορούν ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο του ελέγχου σχετικών καταγγελιών, μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί.