ΑΠΟΨΗ

Συνένωση ΑΕΙ: Τα κριτήρια για ένα νέο τμήμα

Συνένωση ΑΕΙ: Τα κριτήρια για ένα νέο τμήμα

Πώς στήνεις ένα νέο τμήμα; Τα κομβικά σημεία είναι ο ορισμός των γνωστικών αντικειμένων των νέων θέσεων και η κατάρτιση του μητρώου των εκλεκτόρων του τμήματος. Εάν στο τμήμα δεν υπάρχει ικανό σώμα ειδικών, ο πρύτανης και η Σύγκλητος θα πάρουν αποφάσεις για την προκήρυξη των αντικειμένων και την κατάρτιση των μητρώων. Οταν πρόκειται για νέο τμήμα σε «παλιό» αντικείμενο, οι απαντήσεις είναι απλές. Τα γνωστικά αντικείμενα πρέπει να είναι σε βασικούς πυλώνες της επιστήμης του αντικειμένου του τμήματος και το μητρώο πρέπει να αποτελείται από τους ειδικούς. Ποιος όμως κρίνει τον «βαθμό της ειδικότητας» των ειδικών;

Είναι αποδεκτό το μητρώο εκλεκτόρων ενός τμήματος να περιέχει συναδέλφους με περιορισμένο έργο στο αντικείμενο ή να μην περιλαμβάνει άλλους; Είναι αποδεκτό τα μητρώα εκλεκτόρων τμημάτων της ίδιας επιστήμης να διαφέρουν δραστικά; Για τα Μαθηματικά, οι απαντήσεις είναι εύκολες, αφού η επιστήμη διαθέτει πολυεργαλεία (προϊόν συνεργασίας της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής μαθηματικής εταιρείας), που καταγράφουν τα γνωστικά αντικείμενα.

Η Ελλάδα απέκτησε πρόσφατα δύο νέα τμήματα Μαθηματικών: στη Λαμία και στην Καστοριά. Το τμήμα στη Λαμία προκήρυξε τις τέσσερις θέσεις που έλαβε σε βασικά πολύ πλατιά αντικείμενα/κλάδους των Μαθηματικών, κατάρτισε μητρώο με 551 μέλη και προχώρησε στη πλήρωση των θέσεων. Το μητρώο του τμήματος περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους συναδέλφους από τα ήδη καθιερωμένα τμήματα Μαθηματικών (χονδρικά 120 μέλη). Το τμήμα στην Καστοριά προκήρυξε τις δύο νέες θέσεις που έλαβε σε περιορισμένα αντικείμενα (το ένα δεν εμφανίζεται αυτοτελώς στον κατάλογο των γνωστικών αντικειμένων της μαθηματικής εταιρείας) και κατάρτισε μητρώο εκλεκτόρων 73 ατόμων, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί αριθμός ατόμων με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων σε μαθηματικά περιοδικά. Για να γίνει η σύγκριση, το τμήμα Μαθηματικών στο ΕΚΠΑ, στα μητρώα του έχει 427 μέλη από Ελλάδα και εξωτερικό.
 
* Η κ. Χαρά Χαραλάμπους είναι τέως πρόεδρος του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ.