Περιβάλλον: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο

Περιβάλλον: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο

Για μη ορθή μεταφορά της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1' 30" χρόνος ανάγνωσης

Την παραπομπή της Ελλάδας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποφάσισε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη ορθή μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα μεγάλα έργα υποδομής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, η ελληνική νομοθεσία δεν εφαρμόζει, για παράδειγμα, τις διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση μπορεί να χορηγείται μόνο κατά περίπτωση και μόνο αν το κράτος-μέλος θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επηρέαζε αρνητικά τους σκοπούς άμυνας ή έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας.

Η ελληνική νομοθεσία, επισημαίνεται στην απόφαση, δεν περιλαμβάνει ούτε νομική διάταξη που να υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να ενημερώνουν το κοινό για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από άλλο κράτος-μέλος σχετικά με έργα με διασυνοριακές επιπτώσεις στην ελληνική επικράτεια. Τη σοβαρή πιθανότητα νέας παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο είχε επισημάνει η «Κ» (26/4/2022) για τη μη ορθή εφαρμογή του άρθρου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Στο άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) προβλέπεται ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του προστατευόμενου τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να τον επηρεάζει σημαντικά –μόνο του ή από κοινού με άλλα σχέδια–, πρέπει εκ των προτέρων να εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής. Η «δέουσα εκτίμηση» πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έγκριση ενός σχεδίου.

Σύμφωνα όμως με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία, η ειδική οικολογική αξιολόγηση που απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις δεν κατατίθεται ανεξάρτητα, αλλά στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ η μελέτη δεν πραγματοποιείται από ανεξάρτητη αρχή.