ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρηματοδότηση από ιδιώτες για την προβολή της Ελλάδας αναζητά το υπ. Τουρισμού

Χρηματοδότηση από ιδιώτες για την προβολή της Ελλάδας αναζητά το υπ. Τουρισμού

Κεφάλαια από τους ιδιώτες αναζητεί το υπουργείο Τουρισμού για την προβολή της χώρας, όπως προκύπτει στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της υπουργού Τουρισμού, συνιστάται Συμβούλιο Χορηγιών με γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα σε θέματα χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας.

Όπως τονίζεται, το Συμβούλιο Χορηγιών αποτελείται από πέντε μέλη ως εξής:

α) τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού,
β) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Τουρισμού,
γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
δ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
ε) έναν ειδικό επιστήμονα

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ο αναπληρωτής του προτείνονται από τον υπουργό Οικονομικών.

Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού ανακαλούνται τα μέλη του Συμβουλίου Χορηγιών οποτεδήποτε και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Το Συμβούλιο Χορηγιών συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού και ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Το Συμβούλιο Χορηγιών θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Τουρισμού για τις βασικές προτεραιότητες και ανάγκες της χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και για κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
β. Παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή σε υπηρεσίες του Δημοσίου και εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς για τη διαμόρφωση της χορηγικής πρότασης και την προετοιμασία του σχετικού φακέλου που θα υποβληθεί στον αποδέκτη.
γ. Προετοιμάζει τη σύνταξη, μετά από τη διαδικασία της περ. β’ και δημοσιεύει τον ετήσιο ενδεικτικό κατάλογο προωθητικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χορηγίας.
δ. Παραλαμβάνει τις υποβαλλόμενες προτάσεις χορηγίας και προετοιμάζει την έκδοση σχετικής γνωμοδοτήσεως προς τον Υπουργό για την αποδοχή ή μη της πρότασης.
ε. Μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης με το χορηγό, όταν αυτή αφορά σε χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας που υλοποιείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.
στ. Παρακολουθεί την υλοποίηση και την εκτέλεση των συμβάσεων χορηγίας που έχουν υποβληθεί σε αυτό και έχει κριθεί ότι υπάγονται στον παρόντα νόμο.
ζ. Συντάσσει ετήσιο κατάλογο συμβάσεων χορηγιών για το προηγούμενο έτος και τον δημοσιεύει.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση χορηγίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν, ο μεν χορηγός την υποχρέωση παροχής στον αποδέκτη της χορηγίας χρημάτων, υπηρεσιών, υλικών, δικαιωμάτων ή άυλων αγαθών για την υποστήριξη συγκεκριμένου σκοπού ή δραστηριότητας, ο δε αποδέκτης της χορηγίας την υποχρέωση δημόσιας γνωστοποίησης της προσφοράς του χορηγού. Ο σχεδιασμός, η υλοποίησή της, η μορφή και το περιεχόμενό της χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας γίνεται σε συνεργασία του αποδέκτη της χορηγίας και του χορηγού.

Τέλος, ο υπουργός Τουρισμού εκδίδει απόφαση με την οποία χαρακτηρίζει τη σύμβαση ως σύμβαση χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειες του νόμου αυτού.