ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΔΑΠ: παράταση στα μειωμένα τιμολόγια

ΕΥΔΑΠ: παράταση  στα μειωμένα τιμολόγια

Παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015) η ΕΥΔΑΠ τα ευνοϊκά μέτρα στο τιμολόγιο του νερού για οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες οικογένειες και υπερήλικες.

Συγκεκριμένα, για τους πολυτέκνους προβλέπεται:

• Για τετραμελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως εξαμελείς οικογένειες, έκπτωση 10%.

• Για  επταμελείς  και  οκταμελείς  οικογένειες,  έκπτωση 35%.

• Για εννιαμελείς έως δεκατριαμελείς οικογένειες, έκπτωση 60%.

Η  έκπτωση  χορηγείται  αυτόματα,  χωρίς  να  απαιτείται  προσέλευση του ενδιαφερομένου  σε  Περιφερειακό Κέντρο.

Σε ό,τι αφορά τους υπερήλικες, προβλέπεται έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης, εφόσον:

• Είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται).

• Εχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως.

• Ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Για τη χορήγηση της έκπτωσης, οι νέοι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο σε ισχύ) και πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.