ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατασκηνωτικού προγράµµατος 2016

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατασκηνωτικού προγράµµατος 2016

Αναρτήθηκαν σήμερα τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειοµένων, στο πλαίσιο του προγράµµατος διαµονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2016, όπως ανακοίνωσε η ∆ιεύθυνση Ασφάλισης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕΔ).

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 1η Ιουνίου έως τις 3 Ιουνίου και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται µε αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ∆, λεως τις 6 Ιουνίου και ώρα 14:00. ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται µε την αίτηση αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις περιπτώσεις παιδιών που και οι δύο γονείς τους έχουν καταθέσει ως δικαιούχοι αποδεκτή αίτηση για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, τα παιδιά έχουν αποδοθεί στον γονέα µε τα περισσότερα µόρια στο μητρώο δικαιούχων, ενώ ο άλλος γονέας εµφανίζεται στον πίνακα αποκλειοµένων µε την ένδειξη «∆εν έχουν δηλωθεί ωφελούµενα τέκνα που να πληρούν τις προϋποθέσεις».