ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά ωφελούμενων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά ωφελούμενων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε. Π. Αττικής 2014-2020.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με νοητική υστέρηση (όπως προσδιορίζεται στο ΦΕΚ-Αρ. Φύλλου 1506/β/04-05-2012) που κατοικούν στο νομό Αττικής.

Σημειώνεται ότι οι 40 θέσεις των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν από αιτήσεις των δικαιούχων σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη. Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 33 μήνες.

Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 40 άτομα. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας 07:30 – 15:30) για κάθε ωφελούμενο, περιλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς προς και από το Φορέα.

Τονίζεται ότι  οι ωφελούμενοι του Κέντρου  δε θα λαμβάνουν  αποζημίωση  για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες  που τους παρέχονται από το ΚΔΗΦ /λοιπό Κέντρο από άλλη  χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΠΥΥ) κατά την περίοδο  συμμετοχής τους στην πράξη  και δε θα  λαμβάνουν  υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα  παροχής παρεμφερών υπηρεσιών , ο οποίος χρηματοδοτείται  από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο  τους συμμετοχής τους στην Πράξη. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

            Το Κέντρο  καθ΄ όλη την διάρκεια λειτουργίας  του παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια  με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού ,υλοποιώντας κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω ενέργειες:  

–   Τη μεταφορά  των ωφελούμενων  προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του Συνδέσμου  Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ.
Τη  διαμονή  και την διατροφή τους.
–   Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής  που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες  του κάθε ΑμΕΑ ( εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες και άλλα),βάσει του εξατομικευμένου  προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
Την παροχή ατομικής ή  και ομαδικής άσκησης.
Τη εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Τη δημιουργική απασχόληση  τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Για την εγγραφή υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.   Αίτηση Συμμετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προαναφερόμενων (π.χ. περιπτώσεις ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.

3.  Αντίγραφο ή εκτύπωση Ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

4. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ.

5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμΕΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.

8. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).

9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου κηδεμόνα/εκπροσώπου, που να αναφέρει ότι:

α. Δεν θα λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ. ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη, και
β. Δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής του στην πράξη.

10. Σε περίπτωση ωφελούμενου από ίδρυμα/θεραπευτήριο/ΚΚΠΠ, κ.α.:

α. Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου/νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος/θεραπευτηρίου/ΚΚΠΠ, κ.α. που να πιστοποιεί τη διαβίωση του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής του αιτούντος για την συμμετοχή του στην πράξη, θα προσκομίσει στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.
β. Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για το βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΗΦ. Στη σχετική έκθεση πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για τη συμμετοχή του στην πράξη.

Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης / θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ, κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών/εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1, 2, 4 και 7, δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση εξουσιοδότησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 08/06/2017 και ώρα 15:00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από το «Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ», αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, στη διεύθυνση www.coveramea.gr, όπου επισυνάπτονται η Αίτηση Συμμετοχής και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00’ – 15:00’:

– Στα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ (Β. Μελά 1, Τ.Κ. 155 62, Χολαργός Αττικής)

– Είτε εναλλακτικά, μέσω courier ή ταχυδρομείου