ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχίζουν οι διαδικασίες αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Αρχίζουν οι διαδικασίες αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Ξεκινούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργου Πιτσιλή περιγράφει τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και επάρκειας θα κρίνεται αν ο κάθε υπάλληλος ικανοποιεί τις προυποθέσεις που θέτουν τα περιγράμματα θέσης τα οποία έχουν δημιουργηθεί για κάθε μία θέση στην ΑΑΔΕ.

Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ότι για να καταταγεί υπάλληλος σε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας πρέπει να κατέχει το απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο επάρκειας για τις ικανότητες που προβλέπονται σε αυτό και να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Επίσης προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι δεν βρεθεί κατάλληλο Περίγραμμα Θέσης Εργασίας ( Π.Θ.Ε) εντός της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική πράξη με ειδική αιτιολογία από το αρμόδιο για την αξιολόγηση και κατάταξη Όργανο, η οποία κοινοποιείται στον υπάλληλο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών, ο οποίος υπογράφει επί της πράξης. Η πράξη, μετά την κοινοποίησή της, με όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου, διαβιβάζεται αμελλητί με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Οργανικής Μονάδας ή του Προϊσταμένου της αμέσως ανώτερης δομής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εφόσον ο υπάλληλος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική ειδική βεβαίωση επί της πράξης από το όργανο που διενεργεί την κοινοποίηση, στην οποία αναφέρεται το όνομα του οργάνου, ο τόπος και ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα η άρνηση και η κοινοποίηση θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά τον χρόνο της ειδικής βεβαίωσης. Κατά της πράξης ο υπάλληλος δύναται να ασκήσει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν .

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι περιπτώσεις όπου κανένα Περίγραμμα Θέσης Ευθύνης δεν βρεθεί συμβατό με τις ικανότητες του υπαλλήλου, αν υπάρξουν θα είναι ελάχιστες. Μόνο τότε προβλέπονται μετατάξεις ενώ απολύσεις δεν προβλέπονται.

(πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ)