Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 13-X-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ: (Από άρθρο με την υπογραφή AUGUR. Επρόκειτο περί ψευδωνύμου του ρωσικής καταγωγής δημοσιογράφου της βρετανικής Evening Standar, Vladimir Poliakoff.) « [...] Η Μεγάλη Βρεττανία είναι αύτη η κυριωτέρα Κτήσις της Αυτοκρατορίας. Η χώρα λοιπόν πρέπει να διατηρήση την κυριαρχούσαν θέσιν της εκφραζομένην διά της πολιτικής δυνάμεως, της πολιτικής επιρροής της και της πολιτικής συνέσεως. Αλλά δεν θα είναι δυνατόν να κατωρθώση πάντα ταύτα αν εξωσθή από την Ευρώπην. [...] Η Βρεττανία δύναται να ανθέξη εις αποτυχίας εις χώρας απομακρυσμένας, εφ’ όσον μένει άθικτος η θέσις της ως μεγάλης ευρωπαϊκής δυνάμεως. Από την αλήθειαν ταύτην δεν δυνάμεθα να διαφύγωμεν δραπετεύοντες. Οι υποστηρίζοντες την απομόνωσιν, διακηρύσσουν ότι η Μεγάλη Βρεττανία πρέπει ν’ αποσχισθή της Ευρώπης. [...] Εις το κέντρον της ευρωπαϊκής κοινότητος υπάρχει ένα κράτος πανίσχυρον και πτωχόν, το οποίον πιστεύει εις τον πόλεμον ως εις θρησκείαν. Η Γερμανία προσπαθεί να αιχμαλωτίση την Ευρώπην διά να της επιβάλη φόρον υποτελείας. Η απομόνωσις δεν θ’ αυξήση καθόλου την ασφάλειαν της Αγγλίας εν περιπτώσει επιθέσεως. Κυριαρχούντες της Ευρώπης, οι Γερμανοί θ’ ακολουθήσουν τους Αγγλους πέραν των θαλασσών διά να τους αφαιρέσουν τα οικονομικά των πλεονεκτήματα. Διότι η Ευρώπη δεν ζη μέσα εις τα στενά της όρια. [...] Επιβάλλεται μελέτη της ευρωπαϊκής καταστάσεως ίνα το πρόβλημα του βρεττανικού επανεξοπλισμού λυθή καταλλήλως». [Στη φωτογραφία, μέσα βομβαρδιστικά HP.52 Hampden της Royal Air Force.]

ΕΣΣΔ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 12.- Ο κυβερνητικός ασύρματος της Μόσχας εις τας εκπομπάς του της νυκτός χθες και της πρωΐας σήμερον επαναλαμβάνων τας ύβρεις εναντίον της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και των εν Λονδίνω πρεσβευτών των [και αντιπροσώπων στην επιτροπή μη επεμβάσεως], εκδηλώνει ζωηράν αγανάκτησιν διά την στάσιν της Μεγάλης Βρεττανίας και της διεθνούς επιτροπής ουδετερότητος και τονίζει ότι η Ρωσία θα αναγκασθή να εγκαταλείψη την ουδετερότητα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ