Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 3-ΧI-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Ο ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: Ρώμη, 1.- Ο Μπενίτο Μουσσολίνι, μεταβάς εις Μιλάνον, εξεφώνησεν εις την μεγάλην πλατείαν της Μητροπόλεως [Duomo], ενώπιον 250 χιλιάδων ενθουσιώντος λαού, βαρυσήμαντον λόγον εις τον οποίον καθορίζει την πολιτικήν της Ιταλίας απέναντι όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών ζητημάτων. [...] Οσον αφορά την Γερμανίαν, είπεν ότι [...] κατά το πρόσφατον εις Γερμανίαν ταξίδιον του [υπουργού Εξωτερικών] κόμητος Τσιάνο, υπεγράφησαν επί όλων των ζητημάτων συμφωνίαι διατυπωθείσαι εις πρωτόκολλον. Πρέπει όμως να τονισθή ότι η χαραχθείσα ήδη σταθερά γραμμή Βερολίνου - Ρώμης [...].

ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑ: Αγκυρα, 2.- Επί τη ενάρξει των εργασιών της τουρκικής Βουλής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξεφώνησε λόγον τονίσας την αγαθήν επίδρασιν του πολιτεύματος και τας μεγάλας προόδους τας οποίας η Τουρκία επετέλεσεν. [...] «Το μέγα ζήτημα της ημέρας –είπεν– το οποίον απασχολεί ανά πάσαν στιγμήν το τουρκικόν έθνος είναι η τύχη των περιφερειών της Αλεξανδρέττας και της Αντιοχείας, αι οποίαι ανήκουν εις το αγνότερον τουρκικόν στοιχείον. Είμεθα αποφασισμένοι –είπεν– να επιμείνωμεν επί του σημείου αυτού σοβαρώς. Το σημαντικόν αυτό ζήτημα είναι το μόνον υφιστάμενον μεταξύ ημών και της Γαλλίας, εις την φιλίαν της οποίας αποδίδομεν πάντοτε εξαιρετικήν σημασίαν. [...].»

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΗΠΑ: Βασιγκτών, 2.-  Πιστεύεται γενικώς ότι κατά τας Προεδρικάς εκλογάς, αι οποίαι  θα διεξαχθούν αύριον, ο κ. Ρούσβελτ θα εξασφαλίση τα 54% των ψηφοφόρων, ο δε κ. Λάντον τα 33%. Αι υπόλοιποι  ψήφοι θα κατανεμηθούν μεταξύ των ανεξαρτήτων κομμάτων. [Σημ. «Φ»: Ο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ έλαβε, τελικώς, το 61% των ψήφων και ο Αλφρεντ Μ. Λάντον το 36%, ενώ 3% έλαβαν οι λοιποί υποψήφιοι.]

BRUNO BIAGI: Ο κ. Μπρούνο Μπιάτζι, τέως υφυπουργός των Συντεχνιών της Ιταλίας, βουλευτής και καθηγητής των Πανεπιστημίων Βολωνίας και Μιλάνου, θα δώση δύο μαθήματα 3 και 4 Νοεμβρίου ώραν 7 μ.μ. εις το Κεντρικόν Αμφιθέατρον του Πανεπιστημίου Αθηνών περί «των συντεχνιακών αρχών» [...].

ΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ: Αι Α. Α. Υ. Υ. πριγκίπισσαι Ελένη, Ειρήνη και Αικατερίνη εξήλθον χθες την πρωίαν εις περίπατον εντός του κήπου των Ανακτόρων. Οι διερχόμενοι διαβάται αντιληφθέντες τας πριγκιπίσσας επευφήμησαν αυτάς ενθουσιωδώς.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ