Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 11-ΧΙ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Η ΜΑΔΡΙΤΗ ΑΓΩΝΙΑ: Λονδίνον, 10.- Ο εν Μαδρίτη ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώϋτερ τηλεγραφεί ότι η αντίστασις των κυβερνητικών εν τη πρωτευούση κατεβλήθη σχεδόν εξ ολοκλήρου, ένεκα τούτου δε και η δράσις του βαρέος πυροβολικού και της αεροπορίας των εθνικών στρατευμάτων περιωρίσθη. Τα κυβερνητικά αεροπλάνα εξηφανίσθησαν, τινά δε μόνον εξ αυτών έδρασαν παρά το προάστειον Τολέδο ρίψαντα αρκετάς βόμβας άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος. Ασθενής αντίστασις προβάλλεται εισέτι εις τινα σημεία της πόλεως, ως συνάγεται εκ προκηρύξεως, την οποίαν εξέδωκε το πέμπτον σύνταγμα των ερυθρών και εν τη οποία παρέχονται οδηγίαι εις τους πολίτας διά τον τρόπον καθ’ ον θα διεξαχθούν αι οδομαχίαι. […] Συμφώνως προς άλλα τηλεγραφήματα, προκεχωρημένα τμήματα των εθνικών δυνάμεων κατώρθωσαν να εισδύσουν εις απόστασιν μόλις τριακοσίων μέτρων από της Πουέρτα ντελ Σολ ήτις αποτελεί το κέντρον της πρωτευούσης. Τα εθνικά στρατεύματα κατέλαβον τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Ατότσα και τα πέριξ αυτού. Εξ άλλου, το Πρακτορείον Ρώϋτερ πληροφορείται εκ Παρισίων ότι οι ερυθροί θα συγκαλέσουν εις Βαλένθιαν την Βουλήν εις έκτακτον σύνοδον. Κατ’ αυτήν θα παραστή και ο Πρόεδρος Αθάνα. (Στη φωτογραφία, σοβιετικά τεθωρακισμένα Τ26 των δημοκρατικών που κυριεύθηκαν από εθνικιστές έξω από τη Μαδρίτη.)

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΝΑ: Παρίσιοι, 10.- Χθες υπεγράφη εις το Και ντ’ Ορσαί η συνθήκη του Μοντραί διά τα Δαρδανέλλια η οποία ετέθη από σήμερον εις εφαρμογήν.

ΠΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ: Την προσεχή Παρασκευήν επαναλαμβάνεται εις το θέατρον «Ολύμπια» η διάλεξις του κ. Πέλου Κατσέλη διά το νόημα και την σκηνικήν ερμηνείαν του «Ρωμαίου και Ιουλιέττας» του Σαίξπηρ.

CARLO BRIGHENTI: Ηρχισαν τα μαθήματα της ιταλικής φιλολογίας του καθηγητού Κάρλο Μπριγκέντι, διευθυντού του ιταλικού Λυκείου των Αθηνών […] εν τη μεγάλη αιθούση του Ιταλικού Ινστιτούτου. [Σημ. «Φ»: Ο Μπριγκέντι είχε γράψει, μεταξύ άλλων, μελέτη για τον Λορέντζο Μαβίλη και είχε εκδώσει το Elogio di Ugo Foscolo του Σολωμού με εισαγωγή και σημειώσεις.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ