ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα μυστικά της συμφωνίας Δημοσίου - State Grid για ΑΔΜΗΕ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η συμφωνία καταρρίπτει το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης περί διατήρησης ελέγχου του ΑΔΜΗΕ από το Δημόσιο και αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο των Κινέζων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την κρυφή συμφωνία Δημοσίου και κινεζικής State Grid για τον ΑΔΜΗΕ αποκαλύπτει το ενημερωτικό της «Εταιρείας Συμμετοχών», που συστάθηκε για τη μεταφορά του 51% του ΑΔΜΗΕ, και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας μετόχων Δημοσίου (μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) και State Grid (μέσω της επενδυτικής SGEL), που συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό της «Εταιρείας Συμμετοχών», καταρρίπτουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης περί διατήρησης ελέγχου του ΑΔΜΗΕ από το Δημόσιο και αναδεικνύουν τον ενισχυμένο ρόλο των Κινέζων αλλά και το δικαίωμά τους για αποχώρηση μεταβιβάζοντας τις μετοχές τους σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, όπως επίσης και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε περίπτωση που το Δημόσιο αποφασίσει να πουλήσει μετοχές.

Ειδικότερα, η συμφωνία μετόχων προβλέπει «δικαίωμα πρώτης προσφοράς (right of first offer) υπέρ των λοιπών μετόχων σε περίπτωση σκοπούμενης πώλησης μετοχών του ΑΔΜΗΕ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων έως δέκα ετών, το οποίο θα καθοριστεί από την SGEL κατά την ολοκλήρωση της εκ μέρους της απόκτησης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ». Τόσο το Δημόσιο δηλαδή όσο και η κινεζική εταιρεία, σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να πουλήσει μετοχές, διατηρεί προτιμησιακό δικαίωμα αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάστημα τεσσάρων έως δέκα ετών, κάτι που θα αποφασιστεί από την SGEL και όχι από το Δημόσιο.

Η συμφωνία προβλέπει, μάλιστα, τα εξής: «Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης είτε σε επίπεδο Δ.Σ. είτε σε επίπεδο Γ.Σ., παρέχεται στην SGEL ειδικό δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ που κατέχει, χωρίς τους περιορισμούς της Συμφωνίας Μετόχων ΑΔΜΗΕ, εντός έξι μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών που προβλέπεται από τη Συμφωνία Μετόχων ΑΔΜΗΕ για τη φιλική διευθέτηση ενός αδιεξόδου».

Το δικαίωμα αυτό συνδέεται με την απαιτούμενη από τη συμφωνία μετόχων έγγραφη συγκατάθεση της SGEL για μείζονος σπουδαιότητος θέματα (ειδικά θέματα) που απαιτούν απόφαση γενικής συνέλευσης με αυξημένη απαρτία (95% κατ’ ελάχιστον για την πρώτη και 80% για τη δεύτερη), όπως και ειδικά θέματα που τίθενται υπό την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης για την επίλυση του αδιεξόδου, το ζήτημα θα προωθείται σε ειδική επιτροπή ανώτερης διοίκησης για φιλική διευθέτηση εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φιλική διευθέτηση, στην SGEL παρέχεται το ειδικό δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει στον ΑΔΜΗΕ σε διάστημα έξι μηνών, χωρίς τους περιορισμούς της συμφωνίας μετόχων (του προτιμησιακού δικαιώματος και της παρόδου τουλάχιστον 4 ετών). Ο ειδικός αυτός όρος αφήνει τα περιθώρια στην SGEL να δημιουργήσει ακόμη και μια τεχνητή κρίση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει να αποχωρήσει από τον ΑΔΜΗΕ.

Ο έλεγχος του ΑΔΜΗΕ θα είναι κοινός για το Δημόσιο και τον στρατηγικό επενδυτή. Το Δ.Σ. θα αποτελείται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 3 θα διορίζονται από την «Εταιρεία Συμμετοχών», 3 από την SGEL, 2 από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και 1 από τους υπαλλήλους του ΑΔΜΗΕ. Για τον ορισμό και την παύση του διευθύνοντος συμβούλου απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της SEGL. Σε περίπτωση διαφωνίας της SGEL, το Δημόσιο υποδεικνύει τρεις επιπλέον υποψηφίους στην SGEL, προκειμένου να επιλέξει έναν εντός επτά ημερών, διαφορετικά ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό διάρκειας το πολύ επτά ημερών για τον διορισμό ειδικού συμβούλου προσλήψεων για τον σκοπό αυτό. Ο ειδικός σύμβουλος προσλήψεων υποβάλλει στο Δημόσιο και στη SGEL λίστα πέντε επιπλέον υποψηφίων και κάθε μία απορρίπτει από δύο υποψηφίους σε διαδοχικούς γύρους, μέχρι να απομείνει ένας, ο οποίος και διορίζεται διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ.

Σε περίπτωση που ο διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου δεν προκύπτει μέσω αυτής της διαδικασίας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και ο οικονομικός διευθυντής υποδεικνύονται από την SGEL. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο διορίζει τον αναπληρωτή οικονομικό διευθυντή. Σε αντίθετη περίπτωση (διορισμού δηλαδή του διευθύνοντος συμβούλου με τη διαδικασία ανάθεσης σε ειδικό σύμβουλο), ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και ο οικονομικός διευθυντής υποδεικνύονται από το Δημόσιο, ενώ η SGEL διορίζει τον αναπληρωτή οικονομικό διευθυντή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ