Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 14-X-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΠΕΛΙΣΑ: Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ: Λονδίνον, 13.- Ο υπουργός των Στρατιωτικών κ. Μπελίσα [φωτογραφία], απευθυνόμενος σήμερον προς τα μέλη της επαγγελματικής ενώσεως εν τη Λέσχη του Λονδίνου, εδήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ας μάθη όλος ο κόσμος ότι η αποκατασταθείσα νυν εν Αγγλία αρμονική συνεργασία όλου του έθνους θα εξακολουθήση μετά του αυτού ρυθμού μέχρις ότου αποκτήσωμεν αδιαπέραστον άμυναν. Ας σκεφθούν όλοι ότι επί του ζητήματος τούτου αι αποφάσεις μας, είτε εις συμβούλια είτε εις συνέδρια λαμβάνονται αύται, είναι άκαμπτοι και ομόφωνοι. Δεν ταλαντευόμεθα μεταξύ δύο γνωμών. Θ’ αντισταθώμεν εναντίον επιθέσεων εναντίον ημών αυτών, εναντίον του γένους μας. Θα εφοδιασθώμεν πλήρως εις υλικόν και εις άνδρας, διότι κάθε νέος στρατιώτης μας προσεγγίζει προς την ειρήνην και όχι προς τον πόλεμον. [...] Τα φιλελεύθερα Κράτη δεν κηρύττουν πολέμους δι’ επιθετικούς σκοπούς. Τα συστήματά των προλαμβάνουν εσπευσμένας αποφάσεις. Οσον λοιπόν σπουδαία και αν είναι τα πράγματα των οποίων παίζεται η τύχη τόσον η άμυνα υπέρ αυτών δέον να είναι ασφαλής.»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ: Εις το θέατρον «Ολύμπια» εντός του μηνός αρχίζει τας παραστάσεις του το Ελληνικόν Μελόδραμα. Η έναρξις θα συμπέση με τον εορτασμόν της δεκαπενταετηρίδος του εκλεκτού μας βαθυφώνου κ. Γ. Μουλά, ο οποίος θα πρωταγωνιστήση εις τον «Κουρέα της Σεβίλλης».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ