ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ


ΑΡΧΕΙΟ
13.03.2018 / 21:16

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ: Βιέννη, 12.- Το δραματικόν πρόβλημα της Αυστρίας περί το οποίον εκινείτο η ευρωπαϊκή διπλωματία επί μίαν ολόκληρον εικοσαετίαν εισήλθεν από της χθεσινής (προχθεσινής) νυκτός εις την τελικήν του φάσιν


11.03.2018 / 21:30

Λονδίνον, 10.- Τηλεγραφήματα εκ Βιέννης αγγέλλουν ότι κατά την γνώμην των εκεί πολιτικών κύκλων, διά της αποφάσεως του καγκελλαρίου Σούσνιγκ περί διενεργείας δημοψηφίσματος την Κυριακήν [13 Μαρτίου 1938], το όλον αυστριακόν πρόβλημα εισέρχεται εις αποφασιστικήν πλέον καμπήν. […] Ο


10.03.2018 / 20:55

ΔΙΚΗ ΓΚΕΡΝΙΧ ΓΚΡΗΓΟΡΕΒΙΤΣ ΓΙΑΓΚΟΝΤΑ: Λονδίνον, 9.- Αι Αγγλικαί εφημερίδες αι αναγράφουσαι τας λεπτομερείας της χθεσινής συνεδριάσεως της δίκης της Μόσχας δεν αποκρύπτουν την κατάπληξιν δι’ όσα κατατίθενται εις βάρος του άλλοτε αρχηγού της Γκεπεού κατηγορουμένου Γιαγκόντα (φωτογραφία), ο οποίος φέρεται ως ο κύριος δράστης πλείστων δολοφονιών εξεχουσών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ο Μάξιμος Γκόρκυ.


09.03.2018 / 21:07

ΔΙΚΕΣ ΜΟΣΧΑΣ: Παρίσιοι, 8.- Κατά πληροφορίας εκ Μόσχας, εις το Κρεμλίνον, συνεκροτήθη χθες υπό την προεδρίαν του Στάλιν πολύωρος σύσκεψις εις την οποίαν έλαβε μέρος ο αρχηγός της Γκεπεού, Γιέζωφ, ο στρατάρχης Βοροσίλωφ και ο εισαγγελέας Βισίνσκυ. […]


08.03.2018 / 21:09

ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ: Παρίσιοι, 7.- Κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Χαβάς εκ της Πόλεως του Μεξικού, ο Τρότσκυ απαντών εις τα λεχθέντα υπό του Ρόζεγκολτς, εκ των κατηγορουμένων εις την δίκην της Μόσχας, εδήλωσεν ότι το μόνον ποσόν το οποίον έλαβε από το Θησαυροφυλάκιον των Σοβιέτ από της εποχής της εξορίας του ανέρχεται εις 2.500 δολλάρια.


07.03.2018 / 21:09

ΙΤΑΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ: Ρώμη 7.- Η σημερινή άφιξις του λόρδου Περθ, πρεσβευτού της Αγγλίας, ο οποίος πριν αναχωρήση εκ Λονδίνου είχε μακράς συνεργασίας μετά του Πρωθυπουργού κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν, διά την έναρξιν των αγγλοϊταλικών συνομιλιών, χαιρετίζεται εγκαρδίως υφ’ ολοκλήρου του ιταλικού Τύπου.


06.03.2018 / 21:01

ΔΙΚΕΣ ΜΟΣΧΑΣ: Παρίσιοι, 5.- Κατάπληξιν προκαλούν ενταύθα αι μεταδιδόμεναι εκ Μόσχας λεπτομέρειαι της χθεσινής συνεδριάσεως κατά την δίκην των 21 κορυφαίων του κομμουνισμού.


04.03.2018 / 21:08

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΚΕΣ ΜΟΣΧΑΣ: Παρίσιοι, 3.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι η δραματική αντίστασις του Κρεστίνσκυ (φωτογραφία, πηγή: Bundesarchiv) υπερενικήθη σήμερον κατόπιν επιμονής του δημοσίου κατηγόρου Βισίνσκυ. Ο Κρεστίνσκυ τελικώς ωμολόγησεν απάσας τας αποδιδομένας εις αυτόν πράξεις. Δέον να υπομνησθή ότι ο Κρεστίνσκυ υπήρξεν ο μόνος εξ όλων των κατηγορουμένων όστις ετόλμησε να υποστηρίξη ότι ήτο αθώος. […]


03.03.2018 / 21:00

ΔΙΚΕΣ ΜΟΣΧΑΣ: Λονδίνον, 2. – Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι την πρωίαν ήρχισεν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και υπό την προεδρίαν του Ούλριχ η εξέτασις της υποθέσεως Μπουχάριν, Ρίκωφ, Γιαγκόντα, Κρεστίνσκυ, Ρακόφσκυ, Ρόζεγκολτς, Ιβάνωφ, Τσέρνωφ, Γκρίνκο, Ζελένσκυ, Μπεζόνωφ, Ινκράμωφ, Κοτζάεφ, Σαράγκοβιτς, Ζουμπάρεφ, Μπουλάνωφ, Λέβιν, Πλέντεβ, Καζάκωφ, Μαξίμωφ και Κριούτσκωφ κατηγορουμένων ότι ενεργείαις της κατασκοπευτικής υπηρεσίας ξένων κρατών, εχθρικών προς την Σοβιετικήν Ενωσιν, ωργάνωσαν συνωμοτικήν ομάδα δεξιών και τροτσκιστών…


02.03.2018 / 20:56

GABRIELE D’ ANNUNZIO: Ρώμη, 1.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Γκαρντόνε, απεβίωσε σήμερον εκεί ο Ιταλός ποιητής Γαβριήλ Ντ’ Αννούντσιο. 


01.03.2018 / 20:53

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ: Αγκυρα, 28. – Η τρίτη συνεδρίασις των αντιπροσώπων των Κρατών της Βαλκανικής Συνεννοήσεως υπό την προεδρίαν του Ελληνος Πρωθυπουργού κ. Μεταξά συνεκροτήθη την πρωΐαν της Κυριακής και διήρκεσεν επί τρεις ώρας.


28.02.2018 / 21:02

O JACQUES DE LACRETELLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: (Από συνέντευξη στον Paul Auroch.) « […] Δεν αγαπώ μόνον την Ελλάδα διά την ωραιότητα του τοπίου και διά τας αναμνήσεις που μου έχει αφίσει. Αγαπώ την Ελλάδα και διά τον θαυμάσιον λαόν της ο οποίος γνωρίζει να είναι νέος και προσηλωμένος εις το παρελθόν.


27.02.2018 / 21:06

ΤΣΩΡΤΣΙΛ: Λονδίνον, 26.- Το «Νταίηλυ Μαίηλ» γράφει ότι μετά την λήξιν των αγγλοϊταλικών συνομιλιών θα γίνουν σημαντικώτεραι μεταβολαί εν τη κυβερνήσει [Τσάμπερλαιν]. Η εφημερίς δημοσιεύει φήμας καθ’ άς ο κ. Τσώρτσιλ θα παρακληθή να αναλάβη το υπουργείον της Αεροπορίας, αλλ’ εκφράζει αμφιβολίας ως προς την αποδοχήν της παρακλήσεως.


25.02.2018 / 21:29

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ REQUIEM: Βιέννη, 24. – Ολόκληρος η Αυστρία πανηγυρίζει το γεγονός της σημερινής συγκλήσεως της ομοσπονδιακής Διαίτης.