ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-III-1938

ΔΙΚΗ ΓΚΕΡΝΙΧ ΓΚΡΗΓΟΡΕΒΙΤΣ ΓΙΑΓΚΟΝΤΑ: Λονδίνον, 9.- Αι Αγγλικαί εφημερίδες αι αναγράφουσαι τας λεπτομερείας της χθεσινής συνεδριάσεως της δίκης της Μόσχας δεν αποκρύπτουν την κατάπληξιν δι’ όσα κατατίθενται εις βάρος του άλλοτε αρχηγού της Γκεπεού κατηγορουμένου Γιαγκόντα (φωτογραφία), ο οποίος φέρεται ως ο κύριος δράστης πλείστων δολοφονιών εξεχουσών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ο Μάξιμος Γκόρκυ. Ο Μπουλάνωφ, γραμματεύς του Γιαγκόντα, κατέθεσεν ότι το 1934 ο Γιαγκόντα τον εμύησε εις την συνωμοτικήν κίνησιν της οποίας μετείχον και οι Μπουχάριν, Ρύκωφ και Τρότσκυ ως του απεκάλυψεν ο ίδιος ο Γιαγκόντα. Οι μετέχοντες της συνωμοσίας είχον καταστρώση σχέδιον ενόπλου πραξικοπήματος προς ανατροπήν του Στάλιν, τόσον δε ήσαν βέβαιοι περί της επιτυχίας των, ώστε είχον καθορίση και τα αξιώματα τα οποία θα κατελάμβανον έκαστος. Ούτω ο Γιαγκόντα θα εγίνετο μετά την ανατροπήν του Στάλιν πρόεδρος του συμβουλίου των επιτρόπων του λαού, ο Μπουχάριν πρόεδρος της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και οι Ρύκωφ και Τρότσκυ θα ανελάμβανον την γενικήν γραμματείαν του μπολσεβικικού κόμματος.

Ο Τουχατσέφσκυ θα εγίνετο επίτροπος των Στρατιωτικών, ο δε ρόλος τον οποίον θα έπαιζε κυρίως ο Μπουχάριν παρά τω Γιαγκόντα, θα ήτο οίος του Γκαίμπελς παρά τω Χίτλερ.