ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου η αναδιάρθρωση της ΔΕΗ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

 Σε πλήρη οργανωτικό ανασχηματισμό προχωράει η ΔΕΗ με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εταιρικής της διακυβέρνησης. Η ΔΕΗ προχώρησε σε προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου που θα εκπονήσει μελέτη για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό λήγει στις 30 Μαρτίου, ενώ ο προϋπολογισμός για την ανάθεση του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 1,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΔΕΗ, ο  σύμβουλος απαιτείται να έχει εκτενή εμπειρία στον χώρο της ενέργειας, αλλά και βαθιά γνώση των προκλήσεων της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και της ΔΕΗ ειδικότερα, προκειμένου το πρόγραμμα να επιτύχει βέλτιστα τους σκοπούς του.Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, απαιτείται μια καθολική επανεξέταση του οργανωτικού μοντέλου και του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

Οπως συγκεκριμένα αναφέρει η ΔΕΗ, θα πρέπει να μελετηθούν:

α) Το υφιστάμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της μητρικής και των θυγατρικών της, να εντοπιστούν περιοχές βελτίωσης και να προταθούν ενέργειες σε μία σειρά από τομείς όπως ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ο κώδικας δεοντολογίας και η ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων.

β) Η υφιστάμενη οργανωτική δομή των βασικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών μονάδων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και να προταθεί μια νέα σύγχρονη οργανωτική δομή, να διαπιστωθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και να καθοριστεί ένα σχέδιο μετάβασης από την υφιστάμενη στη νέα οργανωτική δομή.

Στο μεταξύ, έληξαν προχθές δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη ανώτατων διευθυντικών στελεχών, ενώ σήμερα λήγει η προθεσμία για την επιλογή τριών ακόμη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο από τη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στελέχωσης της ΔΕΗ και των θυγατρικών της μέχρι και τον βαθμό του διευθυντή σε ποσοστό έως και 100% από την αγορά, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Σε επίπεδο βοηθών διευθυντών οι θέσεις είναι δυνατόν να καλυφθούν από την αγορά σε ποσοστό μέχρι και 20%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ